Όροι Παροχής Υπηρεσιών

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η σύμβαση για την αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμής (στο εξής «Σύμβαση») αποτελείται από την Αίτηση, τους Γενικούς Όρους Συνεργασίας (στο εξής «Γενικοί Όροι Συνεργασίας») και τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών (στο εξής «Όροι Παροχής Υπηρεσιών»).

1.2. Η Επιχείρηση παραιτείται ρητά από τους δικούς της γενικούς ή ειδικούς συμβατικούς όρους (ή όπως αυτοί αποκαλούνται) ακόμη και αν γίνεται αναφορά σε αυτούς.

1.3. Το πρόσωπο το οποίο υπογράφει τη Σύμβαση εγγυάται ότι έχει αυτό το δικαίωμα καθώς και την εξουσία να δεσμεύει την Επιχείρηση.

1.4. Αν υπάρξουν οποιεσδήποτε αντιφάσεις ανάμεσα στους Γενικούς Όρους Συνεργασίας και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τότε το έγγραφο το οποίο τίθεται σε ισχύ αργότερα θα υπερισχύει έναντι ενός εγγράφου το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ νωρίτερα. Η Αίτηση θα υπερισχύει έναντι των Γενικών Όρων Συνεργασίας ή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών μόνο εάν ο όρος της Αίτησης που πρόκειται να διαφοροποιηθεί αναγράφεται ρητά στην Αίτηση μαζί με τον αριθμό του σχετικού όρου καθώς και τον όρο που πρόκειται να διαφοροποιηθεί (όχι χειρόγραφα).

1.5. Με την πάροδο του χρόνου, είναι δυνατό να συναφθούν πολλαπλές Αιτήσεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαχείρισης μεταβολών ή συμπληρωματικών παραγγελιών.

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Αίτηση, η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της από το Ίδρυμα Πληρωμών και θα συνεχίζει για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση παρέχοντας προειδοποίηση τουλάχιστο τριάντα ημερών.

2.2. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει δικαιολογημένα τη Σύμβαση (ή να αναστείλει τις υποχρεώσεις του) αμέσως όταν:

 • ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει πληρώσει οποιοδήποτε ποσό έχει γίνει απαιτητό βάσει της Σύμβασης για περίοδο τριάντα ημερών αφότου έλαβε γραπτή όχληση,
 • ο αντισυμβαλλόμενος έχει διαπράξει ουσιαστική παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης και δεν την έχει αποκαταστήσει εντός εξήντα ημερών αφότου έλαβε γραπτό αίτημα το οποίο περιγράφει την παράβαση και προειδοποιεί ότι η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί αν δεν γίνει ουσιαστική αποκατάσταση της παράβασης,
 • ο αντισυμβαλλόμενος εμπλέκεται σε διαδικασία λύσης, πτώχευσης, αναστολής πληρωμών, εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας, ή σταματά τις δραστηριότητές του εντελώς ή εν μέρει.

 

2.3. Η Worldline έχει το δικαίωμα να καταγγείλει δικαιολογημένα τη Σύμβαση ή να διακόψει κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχεται στο πλαίσιο αυτής όταν η συμπεριφορά της Επιχείρησης έχει (ή απειλεί να έχει) αρνητικό αντίκτυπο για τη φήμη της Worldline, ή όταν υπάρχουν γεγονότα ή ενδείξεις τα οποία δείχνουν ότι η Επιχείρηση εμπλέκεται στα εξής:

 • παράνομη, δόλια ή αθέμιτη χρήση των προϊόντων, του λογισμικού ή τις υπηρεσίες της Worldline (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση να ξεπερνούν το 1% τα αιτήματα ακύρωσης συναλλαγών και αμφισβητήσεων της Επιχείρησης ανά μήνα σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης) ή
 • παράνομες, δόλιες ή αθέμιτες δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα προϊόντα, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες της Worldline.

 

2.3. H Worldline προτίθεται, αν και δεν είναι υποχρεωμένη, να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να προειδοποιήσει την Επιχείρηση για την εν λόγω καταγγελία.

2.4. Η Worldline έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ή να διακόψει κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχεται στο πλαίσιο αυτής όταν της το ζητήσει ένας Διεθνής Οργανισμός /Σχήμα Πληρωμών, μια εποπτεύουσα αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή. Η Worldline θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να προειδοποιήσει την Επιχείρηση για την εν λόγω καταγγελία.

2.5. Η Worldline έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ή να διακόψει κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχεται στο πλαίσιο αυτής, όταν ένας Διεθνής Οργανισμός /Σχήμα Πληρωμών είτε ξεκινήσει ή απειλεί να ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον της Επιχείρησης ή των συναλλαγών του, είτε επιβάλλει ή  απειλεί να επιβάλλει μια ποινή εξαιτίας μιας πράξης ή παράλειψης της Επιχείρησης.

 

3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Η Worldline έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς η εν λόγω αναστολή να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αποζημίωση για την Επιχείρηση, όταν:

 • η Worldline θεωρεί την αναστολή απαραίτητη για την ασφάλεια ή την αξιοπιστία των υπηρεσιών, του λογισμικού, του ηλεκτρονικού δικτύου της ή/και γενικά των ηλεκτρονικών πληρωμών,
 • υπάρχουν γεγονότα ή ενδείξεις σχετικά με την παράνομη, δόλια ή αθέμιτη χρήση από την Επιχείρηση, των προϊόντων, του λογισμικού ή των υπηρεσιών της Worldline (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση να ξεπερνούν το 1% τα αιτήματα ακύρωσης συναλλαγών και αμφισβητήσεων κατά της Επιχείρησης ανά μήνα σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης) ή
 • ζητηθεί αυτό από ένα Διεθνή Οργανισμό /Σχήμα Πληρωμών, μια εποπτεύουσα αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή.
Η Worldline θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ειδοποιήσει την Επιχείρηση εγκαίρως για αυτή την αναστολή.

 

4. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

4.1. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Αίτηση ή στους Γενικούς Όρους Συνεργασίας ή στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η εγκατάσταση ή υλοποίηση ενός νέου προϊόντος, μιας νέας υπηρεσίας ή ενός νέου λογισμικού θα θεωρηθεί ότι έγινε  αποδεκτή από την Επιχείρηση εφόσον η Επιχείρηση δεν δηλώσει γραπτώς και αιτιολογημένως την αντίθεσή της εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την εν λόγω εγκατάσταση ή υλοποίηση.

4.2. Αν η Επιχείρηση εντοπίσει ένα ελάττωμα σε ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στη Worldline, μια υπηρεσία ή ένα λογισμικό παρεχόμενο από τη Worldline, (ή αν, κατά την γνώμη της Επιχείρησης, το εν λόγω ελάττωμα θα καλυπτόταν από την εγγύηση του προϊόντος), τότε η Επιχείρηση θα ενημερώσει τη Worldline γραπτώς εντός της καταληκτικής προθεσμίας των δέκα ημερών μετά την εν λόγω διαπίστωση.

 

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

5.1. Κατά την πρώτη Ιανουαρίου, όλες οι τιμές δύνανται να αναπροσαρμοστούν από τη Worldline σύμφωνα με την παρακάτω φόρμουλα:

Νέα τιμή = προηγούμενη τιμή * (νέος δείκτης / προηγούμενος δείκτης)

Ο δείκτης ο οποίος θα χρησιμοποιείται θα είναι ο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» του Οκτωβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως δημοσιεύεται στη σελίδα Greece Consumer Price Index (CPI) | Moody's Analytics (economy.com).

 

5.2. Η Worldline έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ανά πάσα στιγμή, εντελώς ή εν μέρει, όλους τους οικονομικούς όρους και λοιπούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στη Σύμβαση. Η Worldline θα ενημερώσει την Επιχείρηση για αυτές τις αλλαγές τουλάχιστον τριάντα ημέρες νωρίτερα. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απορρίψει αυτές τις αλλαγές αποστέλλοντας μια συστημένη επιστολή εντός της παραπάνω προθεσμίας, σε αυτήν την περίπτωση, η Σύμβαση θα καταγγελθεί οριστικά κατά την τελευταία ημέρα της εν λόγω προθεσμίας, χωρίς κανένα κόστος καταγγελίας. Εάν παρέλθει η εν λόγω προθεσμία,  θα θεωρηθεί ότι η Επιχείρηση αποδέχτηκε τους νέους όρους.

5.3. Η Worldline έχει το δικαίωμα να υλοποιεί κάθε βελτίωση και αλλαγή στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το λογισμικό της (καθώς και στα συνδεδεμένα έγγραφα και στις διαδικασίες) την οποία θεωρεί απαραίτητη ή χρήσιμη, για παράδειγμα για λόγους συνέχισης των δραστηριοτήτων της, ή για την ανάπτυξη και ασφάλεια του συστήματος πληρωμών ή/και του ηλεκτρονικού δικτύου ή των προϊόντων πληρωμής της Worldline. Η Επιχείρηση θα αποδέχεται αυτές τις βελτιώσεις και αλλαγές και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Worldline σχετικά με την υλοποίησή τους ακόμα και εάν οι σχετικές υπηρεσίες αναστέλλονται προσωρινά.

5.4. Κάθε χρέωση συναλλαγής αποτελείται από την διατραπεζική προμήθεια, την προμήθεια των Διεθνών Οργανισμών /Σχημάτων Πληρωμών και την προμήθεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η διατραπεζική προμήθεια και οι προμήθειες των Διεθνών Οργανισμών /Σχημάτων Πληρωμών αποτελούν κόστος για τη Worldline επειδή μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου είτε στον εκδότη της κάρτας ή στο των Διεθνή Οργανισμό /Σχήμα Πληρωμών (στο εξής «Χρεώσεις Τρίτων»). Αυτές οι Χρεώσεις Τρίτων επιβάλλονται μονομερώς στην Worldline από τους Διεθνείς Οργανισμούς /Σχήματα Πληρωμών και κατά καιρούς υφίστανται μεταβολές κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Διεθνών Οργανισμών /Σχημάτων Πληρωμών. Η Worldline θα έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει όλες τις μικτές χρεώσεις συναλλαγών και τις χρεώσεις ΑΒΙ (περιλαμβανομένων τυχόν νέων  χρεώσεων εις βάρος της Worldline) σύμφωνα με οποιαδήποτε αλλαγή των Χρεώσεων Τρίτων που χρεώνονται στη Worldline.

5.5. Η Επιχείρηση κατανοεί και συμφωνεί ότι η παροχή των υπηρεσιών είναι ουσιαστικό στοιχείο της σύμβασης. Ωστόσο, οι Διεθνείς Οργανισμοί  /Σχήματα Πληρωμών ή τα Εναλλακτικά Μέσα Πληρωμής είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους και μπορούν να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται ή να αντικαθίστανται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Worldline. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της αντικατάστασης ενός Διεθνούς Οργανισμού  /Σχήματος Πληρωμών ή Εναλλακτικού Μέσου Πληρωμής (στο εξής «Ενεργοποιημένο Μέσο Πληρωμής»), η Worldline θα ενημερώσει έγκαιρα την Επιχείρηση για τις χρεώσεις και τους άλλους σχετικούς όρους οι οποίοι ισχύουν για τα εν λόγω Ενεργοποιημένα Μέσα Πληρωμής. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Ενεργοποιημένα Μέσα Πληρωμής.   Ωστόσο, με τη διεκπεραίωση της πρώτης συναλλαγής με αυτά τα  Ενεργοποιημένα Μέσα Πληρωμής σε  φυσικά ή εικονικά σημεία πώλησης, η Επιχείρηση αποδέχεται οριστικά τις χρεώσεις και τους υπόλοιπους όρους οι οποίοι ισχύουν για τα εν λόγω Ενεργοποιημένα Μέσα Πληρωμής.

 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οποιεσδήποτε χρεώσεις, τέλη, ή άλλα κόστη οφείλονται  από την Επιχείρηση θα πληρώνονται βάσει των όρων που περιγράφονται στη Σύμβαση.

6.1. Τα τιμολόγια πρέπει να πληρώνονται το αργότερο στην ημερομηνία λήξης τους (ή αν δεν αναφέρεται καμία ημερομηνία λήξης στο τιμολόγιο, το αργότερο τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου).

6.2. Παράπονα σχετικά με τα τιμολόγια (π.χ. λάθος ποσά) θα υποβάλλονται στη Worldline με συστημένη επιστολή εντός καταληκτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, υπολογισμένων από την ημερομηνία του τιμολογίου.

6.3. Αν τιμολογούνται ανά διαστήματα (π.χ. μηνιαία) προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε το ποσό το οποίο οφείλεται για την αντίστοιχη περίοδο για μια ενεργοποίηση ή εγκατάσταση η οποία έλαβε χώρα μετά την αρχή εκείνης της περιόδου θα τιμολογείται αναλογικά, βάσει του αριθμού των υπολειπόμενων ημερών, εκτός αν σημειωθεί διαφορετικά στην Αίτηση.

6.4. Η Worldline έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει όλα τα ποσά τα οποία οφείλονται από την Επιχείρηση και είναι ληξιπρόθεσμα κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται μια συναλλαγή πληρωμής ή κατά την ημερομηνία λήψης του εμβάσματος από το ποσό της συναλλαγής πληρωμής η οποία εκτελείται προς όφελος της Επιχείρησης.

6.5. Η Worldline έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσό οποιουδήποτε τιμολογίου δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς κατά την ημερομηνία λήξης του με πάγια αποζημίωση ύψους 15%, κατ’ ελάχιστο  10 ευρώ, καθώς και κατά το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας του 10% σε ετήσια βάση, αυτοδίκαια και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, η Worldline επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να χρεώσει τα έξοδα της όχλησης στην Επιχείρηση.

6.6. Αν η Επιχείρηση αμφισβητήσει ένα μέρος ενός τιμολογίου, τότε η Επιχείρηση θα μπορέσει να παρακρατήσει μόνο την πληρωμή του αμφισβητούμενου μέρους μέχρι να έχει λυθεί η διαφορά. Η Επιχείρηση δε θα έχει δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή των υπολοίπων, μη αμφισβητούμενων μερών του τιμολογίου.

 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.1. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικά διαθέσιμων εγγράφων και των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (όπως καταγράφονται από τα τερματικά πληρωμών και τα κεντρικά συστήματα υπολογιστών της Worldline). Η Επιχείρηση αποδέχεται ότι αυτές οι πληροφορίες – καθώς και όλα τα αρχεία δεδομένων και τα έγγραφα σε διαφορετική από την έντυπη μορφή, έχουν την ίδια αξία ως αποδεικτικά στοιχεία με τα έντυπα και ότι είναι νομικά δεσμευτικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές διαδικασίες.

7.2. Η Επιχείρηση δέχεται ότι η Worldline διατηρεί τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συναλλαγών μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

7.3. Η Worldline έχει το δικαίωμα να θέσει έγγραφα στη διάθεση της Επιχείρησης μέσω οποιουδήποτε διαύλου επικοινωνίας θεωρήσει ως καταλληλότερο, όπως μέσω της ιστοσελίδας της.

 

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

8.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα προϊόντα, το λογισμικό, την τεκμηρίωση και τις υπηρεσίες της ανήκουν στη Worldline ή στους δικαιοπαρόχους της.

8.2. Η Worldline παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια (στο εξής «Άδεια») για το λογισμικό και τις προδιαγραφές του. Το πεδίο εφαρμογής της θα περιορίζεται σε ό,τι είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία επιτρέπει κάτι διαφορετικό, η Επιχείρηση δε θα έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή να αποσυνθέσει το λογισμικό ή να πραγματοποιήσει αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό σχετικά με αυτό. Αν η Επιχείρηση χρειάζεται να αποκτήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για να επιτύχει τη συμβατότητα με ανεξάρτητα αναπτυγμένο λογισμικό, τότε θα πρέπει πρώτα να διαπραγματευτεί καλή τη πίστη με τη Worldline για να φτάσουν σε μια συμφωνία σχετικά με τους όρους που θα ίσχυαν εάν οι πληροφορίες αυτού του είδους παρέχονταν από τη Worldline.

 

9. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

9.1. Η Επιχείρηση θα φροντίσει ώστε όλες οι αξιώσεις και όλα τα παράπονα από κατόχους καρτών να απευθύνονται αποκλειστικά στην Επιχείρηση. Η Επιχείρηση θα αποζημιώσει τη Worldline για κάθε αξίωση και παράπονο, ανεξάρτητα από τη φύση ή τη νομική βάση του, το οποίο θα υποβληθεί στη Worldline από έναν κάτοχο κάρτας ή έναν τρίτο σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.

9.2. Η Επιχείρηση θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες κάθε τροποποίησης η οποία γίνεται από την Επιχείρηση ή έναν τρίτο σχετικά με τα προϊόντα, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται στο πλαίσιο της Σύμβασης – ειδικά όταν αυτή η τροποποίηση θα προκαλούσε αλλαγές ή/και αλλοιώσεις του λογισμικού οι οποίες αλλοιώνουν τη φύση των ενεργοποιημένων υπηρεσιών προς της Επιχείρησης.

9.3. Η Worldline θα ενεργεί ως επαγγελματίας προμηθευτής και θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να εκτελέσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με σωστό τρόπο και σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο της Σύμβασης.

9.4. Αν η Worldline προκαλέσει οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία στην Επιχείρηση, τότε η Worldline θα αποζημιώσει τις εν λόγω ζημίες στο βαθμό που αυτές αποτελούν άμεσες ζημίες και οι ζημίες κοινοποιήθηκαν στη Worldline από την Επιχείρηση εντός μιας καταληκτικής προθεσμίας ενός μήνα από την διαπίστωσή τους (και σε κάθε περίπτωση, εντός ενός έτους από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα τα οποία προκάλεσαν τη ζημία).

Η μέγιστη ευθύνη της Worldline για κάθε συμβατική ή εξωσυμβατική υποχρέωση, αποζημίωση ή ζημία θα περιορίζεται, ανά ημερολογιακό έτος, στο υψηλότερο από τα εξής δύο ποσά: (α) 500 ευρώ ή (β) το 30% του σχετικού μέρους από το συνολικό ποσό το οποίο πράγματι καταβλήθηκε από την Επιχείρηση στη Worldline εντός του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια  του οποίου κοινοποιήθηκαν οι ζημίες στη Worldline. Το «σχετικό μέρος» ορίζεται ως εκείνο το μέρος το οποίο σχετίζεται με την υπηρεσία, το λογισμικό ή το προϊόν το οποίο συνδέεται με (ή έχει προκαλέσει) τη ζημία και εάν αυτό το μέρος δεν μπορεί να προσδιοριστεί ρητά, τότε θα καθοριστεί καλή τη πίστη από τους συμβαλλόμενους λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή που έχει το συγκεκριμένο λογισμικό /υπηρεσία /προϊόν στο συνολικό ποσό. Το σχετικό μέρος δε θα περιλαμβάνει ποτέ κανένα ποσό διεκπεραίωσης το οποίο χρειάζεται να πληρωθεί σε τρίτους από τη Worldline (π.χ. τις διατραπεζικές προμήθειες και τις χρεώσεις των Διεθνών Οργανισμών /Σχημάτων Πληρωμών για τη διεκπεραίωση συναλλαγών).

9.5. Εκτός από περιπτώσεις ηθελημένης ενέργειας ή απάτης, η Worldline δε θα φέρει ευθύνη για καμία έμμεση ζημία, όπως παύσεις εργασιών, υπερωρίες, διαφυγόντα κέρδη, διοικητικά ή άλλα πρόστιμα, απώλειες μειώσεων του κόστους, ζημίες σε δεδομένα ή απώλειά τους, αξιώσεις τρίτων, απώλειες ευκαιριών ή ζημίες στη φήμη.

9.6. Κανένας όρος της Σύμβασης δε θα περιορίσει την ευθύνη οποιουδήποτε συμβαλλόμενου για δόλο ή απάτη.

 

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

10.1. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Worldline.

10.2. Αν η Επιχείρηση μεταβιβάσει την  εμπορική της δραστηριότητα, τότε η Worldline θα υλοποιήσει τις αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από αυτή τη μεταβίβαση μόνο αν η Επιχείρηση έχει ενημερώσει δεόντως τη Worldline σχετικά.

10.3. Η Επιχείρηση θα ειδοποιήσει γραπτά τη Worldline για κάθε αλλαγή της επωνυμίας και των διοικητικών στοιχείων της (όπως της διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου του).

10.4. Τα αιτήματα για τις αλλαγές οι οποίες αναφέρονται παραπάνω πρέπει να σταλούν στη Worldline το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί ουσιαστικά η μεταβίβαση της εμπορικής δραστηριότητας ή οι διοικητικές αλλαγές.

10.5.  Η Επιχείρηση θα ειδοποιήσει τη Worldline γραπτά εντός δεκαπέντε ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής της κατάστασης, της διεύθυνσής της ή της εμπορικής επωνυμίας της, καθώς και για κάθε αλλαγή της δραστηριότητας ή της οικονομικής της κατάστασης η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε μια μεταβολή του κινδύνου της Worldline σε σύγκριση με τις προηγούμενα αναφερόμενες δραστηριότητες (π.χ. εξαιτίας αλλαγών στη φύση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, στον όγκο συναλλαγών, ή στους συμβατικούς όρους οι οποίοι επιβάλλονται στους πελάτες του, κλπ.). Η Worldline έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αλλαγή αυτού του είδους ή να την υπάγει σε μια τροποποίηση της Σύμβασης.

10.6. Σε περίπτωση που η αλλαγή επηρεάσει τη νομική θέση ή την εμπορική δραστηριότητα της Επιχείρησης, μεταξύ άλλων όταν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Επιχείρησης ή μεταβιβάζεται ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της, τότε η Worldline θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση για λόγους σκοπιμότητας και να ζητήσει να συμφωνηθεί και να υπογραφεί μια νέα Σύμβαση. Σε έλλειψη μιας τέτοιας νέας Σύμβασης, η Worldline δε θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι στις Επιχειρήσεις για όποιες συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιηθούν μετά την αλλαγή.

10.7. Η Επιχείρηση θα ειδοποιήσει αμέσως τη Worldline με συστημένη επιστολή για τη λήξη (για οποιονδήποτε λόγο) της εμπορικής της δραστηριότητας. Καμία συναλλαγή με κάρτα η οποία πραγματοποιείται μετά από εκείνη τη στιγμή δε θα δημιουργήσει καμία υποχρέωση απέναντι στη Worldline.

10.8. Η Επιχείρηση θα ειδοποιήσει αμέσως τη Worldline με συστημένη επιστολή από τη στιγμή που σταματά να δέχεται κάρτες.

 

11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

11.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (η οποία ορίζεται στη Σύμβαση ως κάθε κατάσταση η οποία δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο της Worldline) οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν καλή τη πίστη για να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ανωτέρας βίας και τις συνέπειές της.

11.2. Θεωρούνται ιδιαίτερα περιστατικά ανωτέρας βίας τα εξής: πόλεμοι, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, απρόβλεπτες απεργίες, σοβαρή δολιοφθορά στον τομέα της πληροφορικής, διακοπές παροχής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών κλπ.

 

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1. Για τη Worldline, η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι θέμα ύψιστης σημασίας. Η επεξεργασία Δεδομένων, μεταξύ άλλων και Προσωπικών Δεδομένων, αποτελεί μέρος των βασικών δραστηριοτήτων της και συνεπώς, η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Worldline. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αναλύεται περαιτέρω στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  της Worldline (η οποία μπορεί να βρεθεί στην Ιστοσελίδα της) και στους Όρους Επεξεργασίας.

12.2. Οι τηλεφωνικές συζητήσεις ανάμεσα στην Επιχείρηση και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Worldline ενδέχεται να ηχογραφηθούν ή να παρακολουθηθούν από συνεργάτες της Worldline για σκοπούς εκπαίδευσης ή/και επίβλεψης των υπαλλήλων ή για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Η Επιχείρηση μπορεί να το αρνείται αυτό σε μεμονωμένες κλήσεις.

 

13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

13.1. Η Επιχείρηση θα χρησιμοποιεί το όνομα και το λογότυπο της Worldline μόνο με τρόπο ο οποίος δεν θα ζημιώνει την εικόνα ή τη φήμη της.

13.2. Η Επιχείρηση θα συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές για διαφημιστικό υλικό και τα λογότυπα (της Worldline ή των Διεθνών Οργανισμών /Σχημάτων Πληρωμών) στα φυσικά σημεία πώλησης και στις ιστοσελίδες της .

 

14. ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρημάτων, η Επιχείρηση θα αναλάβει όλες τις σχετικές ενέργειες οι οποίες θα ζητηθούν από τη Worldline, όπως την υποβολή αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου ή του καταστατικού της εταιρείας και θα παρέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες θα ζητηθούν από τη Worldline. H Worldline έχει το δικαίωμα είτε να καταγγείλει αιτιολογημένα τη Σύμβαση είτε να αναστείλει όλες τις πληρωμές οι οποίες οφείλονται στην Επιχείρηση στο πλαίσιο της Σύμβασης μέχρι η Επιχείρηση να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες της επιβάλλει η εν λόγω νομοθεσία. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η Worldline θα ενημερώνει την Επιχείρηση για τη μη συμμόρφωσή της με την εν λόγω νομοθεσία πριν από την καταγγελία της Σύμβασης ή την αναστολή πληρωμών.

14.2. Η Επιχείρηση θα διαβάζει προσεκτικά όλα τα τεχνικά έγγραφα (όπως τις προδιαγραφές του Πρότυπου Ασφαλείας Δεδομένων για τον Κλάδο των Καρτών Πληρωμής (PCI/DSS), εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης για ορισμένα προϊόντα κλπ.), τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της Σύμβασης.

14.3. Εκτός αν αναφερθεί ρητά κάτι διαφορετικό στην Αίτηση, όλες οι προθεσμίες παράδοσης, εγκατάστασης και υλοποίησης της Worldline θα είναι απλά ενδεικτικές.

14.4. Η Worldline έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει τη Σύμβαση σε οποιονδήποτε φορέα συνδεδεμένο μαζί της.

 

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

15.1. Η Σύμβαση θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν να λύσουν φιλικά μια διαφορά, θα είναι αρμόδια για τη διαφορά τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

16. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Αίτηση: το ειδικό έντυπο (ενδεχομένως μαζί με παραρτήματα) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από την Επιχείρηση για την παραγγελία προϊόντων, λογισμικού ή υπηρεσιών της Worldline, το οποίο επίσης αναφέρει μεταξύ άλλων τα στοιχεία της Επιχείρησης, την τιμολόγησή της  και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγέλνει.
 • Εργάσιμη Ημέρα: κάθε μέρα εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα.
 • Κάρτα: κάθε φυσική ή εικονική κάρτα πληρωμής η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για την υλοποίηση συναλλαγών πληρωμής, όπως π.χ. μια χρεωστική κάρτα Visa ή Mastercard, μια πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard, μια κάρτα V-Pay ή/και μια χρεωστική κάρτα Maestro.
 • Διεθνείς Οργανισμοί /Σχήματα Πληρωμών: το σύνολο των κανόνων, πρακτικών, προτύπων ή/και κατευθυντηρίων γραμμών υλοποίησης για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής, όπου περιλαμβάνεται και κάθε συγκεκριμένος φορέας λήψης αποφάσεων, οργανισμός ή σώμα υπεύθυνο για τη λειτουργία του συστήματος. Παραδείγματα: η Visa και η MasterCard.

 • Ιστοσελίδα: worldline.com/greece