Informacie o DPH

Aký je váš profil?

Ste platiteľom belgickej dane z pridanej hodnoty
Momentálne platíte poplatok z každej transakcie, ktorá je realizovaná medzinárodnou kartou. Na tieto transakčné poplatky sa vzťahuje belgická 21% sadzba DPH.
Tak ako aj v súčasnosti vám budú platby realizované medzinárodnými kartami chodiť na bankový účet, ale od 4. kvartálu budete dostávať mesačnú faktúru s uvedením príslušnej DPH za uplynulý mesiac. Splatná DPH sa bude platiť osobitne podľa splatnosti uvedenej v mesačnej faktúre.


Ste platiteľom DPH v inom členskom štáte EU 
Momentálne platíte poplatok z každej transakcie, ktorá je realizovaná medzinárodnou kartou. V súvislosti s uplatnením mechanizmu prenesenia povinnosti platiť daň sa bude uplatňovať smernica o DPH a váš lokálny zákon o DPH a výška DPH uvádzaná vo faktúre sa teda bude rovnať nule. Z hľadiska DPH sú totiž služby spoločnosti Worldline považované za uskutočnené (miesto dodania služby) v štáte vášho usadenia (sídlo, bydlisko, resp. prevádzkáreň), a preto naše služby podliehajú DPH vašej krajiny. Lokálnu DPH by ste si mali vypočítať podľa zákonov týkajúcich sa DPH vo vašej krajine. Tak ako aj v súčasnosti vám budú platby realizované medzinárodnými kartami chodiť na bankový účet, ale od 4. kvartálu 2016 budete dostávať mesačnú faktúru s uvedením nulovej výšky DPH a s prenosom povinnosti platiť daň na prijímateľa služby.

V prípade, ak ste podnikateľ usadený v Slovenskej republike a nie ste registrovaný pre účely DPH a to ani pre účely prijímania služieb zo zahraničia, je nevhynutné, aby ste pred prvým dodaním služby preverili svoju povinnosť registrácie pre účely DPH z titulu prijímania služby (nejde pri tom o registráciu za platiteľa DPH). Pridelené identifikačné číslo pre DPH nahláste obratom našej spoločnosti.

Aký je váš profil?

Nie ste usadený v Belgicku/v inom členskom štáte EU
Momentálne platíte poplatok z každej transakcie, ktorá je realizovaná medzinárodnou kartou.
Tak ako aj v súčasnosti vám budú platby realizované medzinárodnými kartami chodiť na bankový účet, ale od 4. kvartálu 2016

budete dostávať mesačnú faktúru. Nič iné sa vo vašom prípade nemení.

Všeobecné otázky týkajúce sa DPH

Prečo musím platiť DPH?
DPH bude splatná v prípade provízií, ktoré sú účtované v rámci medzinárodných kartových transakcií. Môže ísť buď o belgickú DPH (ak pôsobíte v Belgicku), alebo o zahraničnú DPH (ak ste zdaniteľnou osobou na účely DPH so sídlom v EÚ).

Kedy mi začne chodiť faktúra ?
Faktúry pre účely DPH vystavené v súvislosti s medzinárodnými kartovými transakciami budú vystavované od 4 štvrťroku 2016. Ak transakcie zrealizujete v zrealizujete v 4 štvrťroku 2016, najneskôr do 15. Januára 2017 dostanete vyúčtovanie DPH od spoločnosti Worldline.

Je DPH v prípade provízií účtovaných za medzinárodné kartové transakcie odpočítateľná?
To záleží od vášho lokálneho práva na odpočítanie DPH. Odporúčame vám poradiť so svojím účtovníkom/daňovým poradcom.

Počíta sa belgická DPH pri transakciách uskutočnených so zahraničnými kartami?
Iba v prípade, že ste belgická firma. Belgická DPH nie je uplatňovaná pre zákazníkov, ktorí sú platiteľmi DPH usadených v inom štáte ako je Belgicko. Avšak mali by ste si overiť, či sa miestna DPH nevzťahuje na transakcie v krajine, v ktorej sídlite.

Všeobecné otázky týkajúce sa DPH

Ako sa vypočítava DPH?
DPH sa vypočíta z provízií účtovaných pri transakciách, ktoré súvisia s medzinárodnými kartami.

Čo sa stane, ak vykonávam služby výlučne oslobodené od DPH?
DPH sa vzťahuje na provízie účtované v rámci medzinárodných kartových transakcií, bez ohľadu na váš status DPH.

Moja firma má sídlo mimo Belgicka. Som povinný platiť belgickú DPH?
Nie. Belgická DPH sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí sú usadení v zahraničí. Mali by ste si však overiť, či sa miestna DPH platí v krajine, v ktorej sídlite - či sa uplatní mechanizmus prechodu povinnosti platiť daň.

Prečo na mojej faktúre nie je belgická DPH?
Belgická DPH sa nevzťahuje na spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Belgicka. Spoločnosť Worldline preto neúčtuje belgickú DPH zákazníkom, ktorí sú platiteľmi DPH so sídlom (resp. bydliskom alebo prevádzkárňou) v zahraničí. Belgickú DPH fakturujeme iba zákazníkom usadeným v Belgicku. Mali by ste si však overiť, či sa miestna DPH nevzťahuje na transakcie v krajine, v ktorej sídlite.

Aké informácie nájdem na faktúre DPH?
Faktúra uvádza výkaz a zhrnutie vašich transakcií a výdavky za uplynulé mesiace.

Všeobecné otázky týkajúce sa DPH

Ako sa počíta belgická DPH?
Spoločnosť Worldline fakturuje DPH spoločnostiam so sídlom v Belgicku.
DPH vo výške 21 % sa počíta z provízií, ktoré sú účtované v rámci medzinárodných kartových transakcií. Ak je vaša spoločnosť platiteľom DPH a má sídlo v zahraničí, belgická DPH sa na vás nevzťahuje. Ak má vaša spoločnosť sídlo v krajine EÚ musíte si zistiť, či sa na vás vzťahuje miestna DPH vo vašej členskej krajine EÚ. V takom prípade nie je belgická DPH účtovaná na faktúre a faktúra DPH bude uvádzať poznámku „prenesenie daňovej povinnosti ". V zásade bude musieť byť miestna DPH platná vo vašej krajine automaticky započítaná prostredníctvom mechanizmu prenesenia povinnosti platiť daň. Pokiaľ ide o DPH, ste povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov miestnych úradov. Skutočnosť, že na svojej faktúre nevidíte žiadnu DPH, neznamená, že služba je od DPH oslobodená.

Otázky a odpovede pre zákazníkov so sídlom v zahraničí, ktorým nie je vyúčtovaná DPH vo faktúre z dôvodu prechodu povinnosti platiť daň na prijímateľa služby

Prečo musím platiť DPH?
DPH bude splatná v prípade provízií, ktoré sú účtované v rámci medzinárodných kartových transakcií. Môže ísť o belgickú DPH (ak máte sídlo v Belgicku), zahraničnú DPH (ak máte sídlo v niektorej z krajín EÚ, kde služby podliehajú dani), prípadne žiadna DPH (ak máte sídlo v niektorej z krajín EÚ, kde sú tieto služby považované za oslobodené od dane).

Kedy mi začne chodiť faktúra DPH?
Faktúry budú vydávané pre medzinárodné kartové transakcie od októbra 2016. Ak transakcie zrealizujete voktóbri 2016, najneskôr do 15. novembra 2016 dostanete faktúru pre účely DPH od spoločnosti Worldline.

Vzhľadom na skutočnosť, že momentálne nie som platiteľom DPH v krajine, kde moja firma sídli, čo mám robiť?
U svojho účtovníka/daňového poradcu si budete musieť overiť, či ste povinný byť platiteľom DPH a účtovať DPH z týchto prijímaných služieb podľa lokálnej legislatívy. Ak je to potrebné, budete musieť prijať včasné opatrenia nevyhnutné na registráciu na DPH. O akejkoľvek zmene vo svojom daňovom štatúte v súvislosti s DPH, prosím, informujte spoločnosť Worldline.

Firmy so sídlom vo Francúzsku/v Nemecku: Tieto krajiny majú vo svojich právnych predpisoch možnosť zdanenia. Preto vám odporúčame poradiť sa o ďalších daňových povinnostiach so svojím účtovníkom/daňovým poradcom, vrátane toho, ako splatnú DPH účtovať. Prípadne si preverte, či existuje nejaká miestna tolerancia alebo výnimka.

Otázky a odpovede pre zákazníkov so sídlom v zahraničí, ktorým nie je vyúčtovaná DPH vo faktúre z dôvodu prechodu povinnosti platiť daň na prijímateľa služby

Je DPH v prípade provízií účtovaných za medzinárodné kartové transakcie odpočítateľná?
To záleží od vášho práva na odpočítania DPH. Odporúčame vám poradiť so svojím účtovníkom/daňovým poradcom.

Ako sa vypočítava DPH?
DPH sa vypočíta z provízií účtovaných pri transakciách, ktoré boli realizované medzinárodnými kartami.

Na mojej faktúre nie je vyúčtovaná DPH. Sú v krajine, kde moja firma sídli, povinnosti v oblasti DPH?
Áno. Ak transakčné služby súvisiace s medzinárodnou kartou podliehajú DPH vo vašej krajine, ste povinný priznať/zaplatiť miestnu DPH platnú v krajine, kde vaša firma sídli, prostredníctvom mechanizmu prenesenia povinnosti platiť daň. V prípade pochybností o uplatňovaní DPH/o povinnostiach DPH v súvislosti s týmito službami vo vašej krajine sa poraďte so svojím účtovníkom/daňovým poradcom.

Firmy so sídlom vo Francúzsku/v Nemecku: Odporúčame vám poradiť sa o ďalších daňových povinnostiach so svojím účtovníkom/daňovým poradcom, vrátane toho, ako splatnú DPH účtovať. Prípadne si preverte, či existuje nejaká miestna tolerancia alebo výnimka.

Aké informácie nájdem na faktúre DPH?
Faktúra DPH uvádza výkaz a zhrnutie vašich transakcií a výdavky z uplynutých mesiacov.
Otázky a odpovede pre zákazníkov so sídlom v zahraničí, ktorým nie je vyúčtovaná DPH vo faktúre z dôvodu prechodu povinnosti platiť daň na prijímateľa služby

Služby medzinárodných kariet sa v krajine, kde sídlim, považujú za služby oslobodené od DPH. Aké sú dôsledky?
V každom prípade vám vo faktúre nebude účtovaná žiadna DPH. Odporúčame vám poradiť so svojím účtovníkom/daňovým poradcom o tom, či ste povinný plniť (iné) miestne povinnosti súvisiace s DPH.

Nedávno som zmenil daňový štatút a som registrovaný ako platiteľ DPH. Som povinný o tom spoločnosť Worldline informovať?
Áno. Ak chcete, aby sme aktualizovali našu databázu informácií o klientoch a vydali vám správne faktúry, mali by ste spoločnosť Worldline informovať o akejkoľvek zmene v stave platiteľa DPH.