ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ACQUIRING)

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται στην συνέχεια, θα έχουν την ακόλουθη έννοια και περιεχόμενο:

1.1. Ίδρυμα Πληρωμών: είναι  η ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία “Worldline Merchant Acquiring Greece Α.Ε.” που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό της Αττικής, στη συμβολή της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.253-255 με την οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 44-46, Τ.Κ. 15451, Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 132017001000 και Α.Φ.Μ. 800610001, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, worldline.com/greece.

1.2. Υπηρεσία Acquiring ή Acquiring ή Υπηρεσία: είναι η υπηρεσία που παρέχεται από το Ίδρυμα Πληρωμών προς επιχειρήσεις με αντικείμενο την  αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμής.

1.3 Αίτηση: είναι η αίτηση που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις προς το Ίδρυμα Πληρωμών για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία. Περιλαμβάνει: α) τις επιμέρους Υπηρεσίες Acquiring που επιλέγει η Επιχείρηση, β) την τιμολόγηση του Ιδρύματος Πληρωμών για την παροχή των Υπηρεσιών. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από το Ίδρυμα Πληρωμών.

1.4. Γενικοί Όροι Συνεργασίας: είναι οι όροι για τη Συνεργασία όσον αφορά στην Αποδοχή και Εκκαθάριση Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμής (Acquiring). 

1.5. Όροι Παροχής Υπηρεσιών: είναι οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους γενικούς όρους της παρούσας.

1.6. Επιχείρηση: είναι κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής (νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, ατομική επιχείρηση κ.λ.π) ή ελεύθερος επαγγελματίας που αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.

1.7. Σύμβαση Acquiring ή  Σύμβαση: είναι η σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και του Ιδρύματος Πληρωμών, και θα συνίσταται στην Αίτηση, τους Γενικούς Όρους Συνεργασίας, και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Όπου στο εξής γίνεται αναφορά του όρου «Σύμβαση Acquiring» ή «Σύμβαση», νοούνται οι Γενικοί Όροι Συνεργασίας και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών καθώς και η Αίτηση στο σύνολό της.

1.8. Συνοδευτικό Έντυπο e-POS: είναι το έντυπο του Ιδρύματος Πληρωμών που συμπληρώνει και υπογράφει η Επιχείρηση σε περίπτωση υποβολής αιτήματος χρέωσης κάρτας μέσω διαδικτύου (e-Commerce) και επισυνάπτεται στη Σύμβαση, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της.

1.9. Τιμολόγηση: είναι η τιμολόγηση του Ιδρύματος Πληρωμών για την παροχή των  Υπηρεσιών που προσφέρει.

1.10. Συμβαλλόμενα Μέρη  ή Μέρη: είναι το Ίδρυμα Πληρωμών και η Επιχείρηση που συμβάλλονται στη Σύμβαση.

1.11. Κάρτα Πληρωμής ή Κάρτα: είναι κάθε κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, φέρει τα σήματα των διεθνών οργανισμών καρτών που εκάστοτε εκπροσωπεί το Ίδρυμα Πληρωμών (ενδεικτικά: VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD INTERNATIONAL, China Union Pay κ.α.) και χρησιμοποιείται από τον κάτοχό της ως μέσο πληρωμής του αντιτίμου αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών καθώς και για την ανάληψη μετρητών. Στην έννοια της Κάρτας περιλαμβάνεται και κάθε μέσο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί τα στοιχεία της Κάρτας, ώστε με την κατάλληλη χρήση του σε συσκευές που έχουν δυνατότητα να τα αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιείται  για την εκτέλεση πράξης πληρωμής με Κάρτα.

1.12. Κάτοχος: είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί Κάρτα προκειμένου να τη χρησιμοποιεί ως  μέσο πληρωμής,  μετά από σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του εκδότη της Κάρτας και του Κατόχου (ή τρίτου υπέρ του Κατόχου στην περίπτωση των εταιρικών Καρτών). Η Κάρτα, όπου απαιτείται, έχει αποτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του Κατόχου και  φέρει την  υπογραφή του.

1.13. Συναλλαγή: είναι η πράξη πληρωμής  που γίνεται στο  EFT/POS της Επιχείρησης με τη χρήση της Κάρτας και συνίσταται στην διάθεση χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό της Κάρτας για την πληρωμή του αντιτίμου της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών.

1.14. Λοιπές Συναλλαγές: Τυχόν άλλες πράξεις που διέρχονται από το EFT/POS, όπως ενδεικτικά, η προέγκριση μιας Συναλλαγής, η ακύρωση ή επιστροφή της. 

1.15. Χρεωστικό Δελτίο: είναι η απόδειξη πραγματοποίησης Συναλλαγής που παράγεται από EFT/POS σε έγχαρτη  ή ηλεκτρονική μορφή, στην οποία αναφέρονται κατ’ ελάχιστο, η Επιχείρηση, το ποσό και η ημερομηνία της Συναλλαγής καθώς και ο αριθμός της Κάρτας ή τμήμα αυτού για λόγους ασφάλειας.

1.16. EFT/POS ή Τερματικό ή Συσκευή: είναι η τεχνολογική συσκευή (φυσική συσκευή) ή ηλεκτρονική πλατφόρμα ή το Smart POS του αμέσως κατωτέρω ορισμού, που εγκαθίσταται στην Επιχείρηση και επιτρέπει την εκτέλεση της Συναλλαγής.  Όπου χρησιμοποιείται ο όρος EFT/POS ή Τερματικό ή Συσκευή, νοείται και το Smart POS του αμέσως κατωτέρω ορισμού εκτός εάν γίνεται ειδική διάκριση.

1.17. Smart POS: είναι το λογισμικό που εγκαθίσταται σε υλικό φορέα που ανήκει στην Επιχείρηση (π.χ. συσκευή κινητού τηλεφώνου) και επιτρέπει την εκτέλεση της Συναλλαγής καθώς και των Λοιπών Συναλλαγών. Το λογισμικό αυτό παρέχεται από το Ίδρυμα Πληρωμών όπως καθορίζεται στην Αίτηση. Το Ίδρυμα Πληρωμών θα ενημερώνει την Επιχείρηση για τις Συναλλαγές που κάθε φορά υποστηρίζονται από το Smart POS.

1.18. Προμηθευτής EFT/POS: είναι το πρόσωπο από το οποίο η Επιχείρηση προμηθεύεται την Συσκευή.

1.19. Έγκριση ή Απόρριψη Συναλλαγής: είναι η έγκριση ή η απόρριψη της Συναλλαγής που παράγεται από τον εκδότη της Κάρτας και διαβιβάζεται μέσω της Συσκευής.

1.20. Οδηγίες Ασφαλείας: είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας για την αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων καρτών πληρωμών και ιδίως το  πρότυπο ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και δημοσιεύεται στον ιστότοπο pcisecuritystandards.org καθώς και οποιοδήποτε πρότυπο ή οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια συναλλαγών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών ή τυχόν γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση από το Ίδρυμα Πληρωμών ή τον Προμηθευτή EFT/POS. Οι εκάστοτε Οδηγίες Ασφαλείας συμπληρώνουν τη Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

1.21. Οδηγίες: είναι ενδεικτικά, οι οδηγίες για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Σύμβασης αυτής, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού του EFT/POS, την επικοινωνία της Επιχείρησης με το Ίδρυμα Πληρωμών κ.λ.π. που παρέχονται από το Ίδρυμα Πληρωμών ή τον Προμηθευτή EFT/POS στην Επιχείρηση. Οι εκάστοτε Οδηγίες συμπληρώνουν την Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

1.22. Κανονισμοί: είναι οι  κανονισμοί, κανόνες, εγχειρίδια, πολιτικές, διαδικασίες και εν γένει απαιτήσεις που επιβάλλονται ή υιοθετούνται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Καρτών το σήμα των οποίων είναι αποτυπωμένο στην Κάρτα (VISA /MASTERCARD /CHINA UNION PAY κ.λ.π.), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Οι Κανονισμοί VISA, MASTERCARD και CHINA UNION PAY είναι διαρκώς διαθέσιμοι στον ιστότοπο κάθε Διεθνούς Οργανισμού Κάρτας από τον οποίο ανασύρονται με επιμέλεια της Επιχείρησης. Οι Κανονισμοί συμπληρώνουν την Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

1.23. Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη (Strong Customer Authentication): είναι το επιπλέον επίπεδο ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας ως μέσου πληρωμής, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α 84/15.5.2018) και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τα ανωτέρω νομοθετήματα εκάστοτε ισχύουν.

1.24.  Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος (Dynamic Currency Conversion) ή Υπηρεσία DCC: είναι η υπηρεσία που παρέχει το Ίδρυμα Πληρωμών στην Επιχείρηση σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς Visa International και  Mastercard Worlwide και επιτρέπει την  μετατροπή του νομίσματος στο οποίο διενεργείται η Συναλλαγή  στο νόμισμα του λογαριασμού της Κάρτας στο  χρόνο διενέργειας της Συναλλαγής στην Επιχείρηση αντί στο χρόνο χρέωσης του λογαριασμού της Κάρτας. Η Υπηρεσία DCC παρέχεται εφόσον το επιτρέπουν οι προδιαγραφές λειτουργίας της Συσκευής και ενεργοποιείται αυτόματα με την κατάρτιση της Σύμβασης με δυνατότητα μεταγενέστερης απενεργοποίησής της μετά από αίτημα της Επιχείρησης.

1.25. Live Pay: είναι ο διαδικτυακός τόπος livepay.gr μέσω του οποίου είναι δυνατή η διενέργεια Συναλλαγής.

1.26. Αυτόματοι Πωλητές ή ΑΠ: είναι οι συσκευές που εγκαθίστανται σε χώρους της Επιχείρησης και επιτρέπουν τη διενέργεια Συναλλαγής μέσω συσκευής  EFT/POS που έχει ενσωματωθεί σε αυτές.

1.27. Λογαριασμός της Επιχείρησης: είναι ο λογαριασμός που τηρεί η Επιχείρηση σε πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο πιστώνονται τα ποσά των Συναλλαγών από το Ίδρυμα Πληρωμών. Ο Λογαριασμός της Επιχείρησης θα αναφέρεται στην Αίτηση ή σε μεταγενέστερο αίτημα της Επιχείρησης προς το Ίδρυμα Πληρωμών σε περίπτωση μεταβολής του στην Αίτηση.

1.28. Πακέτο Συναλλαγών POS: είναι το πακέτο υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών που πραγματοποιούνται με εγχώριες  Κάρτες, το οποίο έχει συγκεκριμένη αξία συναλλαγών και χρονική διάρκεια, όπως αυτά δηλώνονται στην Αίτηση ή σε μεταγενέστερο αίτημα της Επιχείρησης προς το Ίδρυμα Πληρωμών. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εγχώριες και διεθνείς εταιρικές Κάρτες (Business Cards) και Κάρτες έκδοσης τραπεζών εκτός Ελλάδας (ΕΕΑ & International Cards).

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Το Ίδρυμα Πληρωμών έχει δικαίωμα αποδοχής (acquiring) Καρτών ως μέσων πληρωμής και για την υποστήριξη των συναλλαγών που γίνονται με Κάρτες πληρωμής, έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει και να διατηρεί δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την αποδοχή των Καρτών ως μέσων πληρωμής του αντιτίμου των αγαθών που πωλούν ή των υπηρεσιών που παρέχουν στους κατόχους των Καρτών.

2.2. Η Επιχείρηση επιθυμεί να ενταχθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο δίκτυο, με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους οποίους κατανόησε πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως εύλογους και δίκαιους.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει σωρευτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

3.1.1. Να δέχεται την Κάρτα ως μέσο πληρωμής του αντιτίμου των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει στο κοινό, σε κάθε περίπτωση νόμιμης χρήσης της από τον Κάτοχο και ειδικά κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή ειδικών προσφορών ή γενικά μειωμένων τιμών.

3.1.2. Να γνωστοποιεί στον Κάτοχο σαφώς και με εμφανή τρόπο τους όρους και προϋποθέσεις για την αποδοχή της Κάρτας ως μέσου πληρωμής ακολουθώντας τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν επιτρέπεται η επιβολή στον Κάτοχο επιβαρύνσεων για την χρήση της Κάρτας ως μέσου πληρωμής.

3.1.3. Οι Συναλλαγές να είναι νόμιμες και έγκυρες, σύμφωνες με τους Κανονισμούς, σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της Κάρτας ως μέσου πληρωμής και τη δραστηριότητα της Επιχείρησης και να πραγματοποιούνται εντός του κύκλου των εργασιών και του επιχειρηματικού της σκοπού όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στο Ίδρυμα Πληρωμών.

3.1.4. Να μη δέχεται Κάρτες ως μέσο για την ανάληψη μετρητών, εκτός εάν το Ίδρυμα Πληρωμών το έχει επιτρέψει ειδικώς και εγγράφως στην Επιχείρηση.

3.1.5. Να μην αποθαρρύνει τον Κάτοχο από την χρήση της Κάρτας, ούτε να τον αποτρέπει, ούτε να θέτει οποιουσδήποτε περιορισμούς ή προϋποθέσεις για την αποδοχή της Κάρτας, όπως, ενδεικτικά, την αγορά ελάχιστης ποσότητας ή την πραγματοποίηση ελάχιστου ύψους Συναλλαγής ή την καταβολή μέρους του τιμήματος σε μετρητά.

3.1.6. Να χρησιμοποιεί την Κάρτα μία φορά για κάθε ολοκληρωμένη Συναλλαγή, ανεξαρτήτως του Αριθμού αγοραζόμενων αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών και την επί μέρους ή τη συνολική αξία τους.

3.1.7. Να μην αποκαλύπτει και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή ή η αποκάλυψη σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, του ονόματος του Κατόχου, του αριθμού και των λοιπών στοιχείων της Κάρτας ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικών με τη Συναλλαγή του Κατόχου, είτε είναι αποτυπωμένες σε έγγραφα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και να μην  χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό πέραν της πραγματοποίησης της Συναλλαγής και τη λειτουργία της Σύμβασης.

3.1.8. Σε περίπτωση τήρησης από την Επιχείρηση δεδομένων πελατών, Συναλλαγών και στοιχείων Καρτών σε ηλεκτρονική μορφή, να ακολουθεί τις Οδηγίες Ασφαλείας και ειδικότερα το πρότυπο Ασφαλείας PCI DSS.

3.1.9. Να καθοδηγεί τους Κατόχους να μην αποκαλύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, τον προσωπικό τους αριθμό ΡΙΝ, οποτεδήποτε τίθεται θέμα χρησιμοποίησής του. Αν δε παρ’ ελπίδα ο ΡΙΝ αποκαλυφθεί, να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε να αποτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αποτύπωσή του ή και η περαιτέρω διαρροή ή αποκάλυψή του.

3.1.10. Στην περίπτωση που η Συναλλαγή δεν διενεργείται με την χρήση PIN κατά τον όρο 4.2.1.i) κατωτέρω,  να ελέγχει την ομοιότητα της υπογραφής που ο Κάτοχος θέτει στο Χρεωστικό Δελτίο με την υπογραφή που έχει τεθεί στο σώμα  της Κάρτας, 

3.1.11. Να μην δέχεται την Κάρτα σύμφωνα και με τις σχετικές Οδηγίες Ασφαλείας, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η εμφάνιση της Κάρτας από την άποψη σχήματος και μεγέθους, των χρωματισμών ή της απεικόνισης των σημάτων που είναι αποτυπωμένα σε αυτή, όπως και των χαρακτηριστικών ασφαλείας, δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές του εκδότη της, που κατά την κοινή πείρα στις εμπορικές συναλλαγές,  δημιουργεί υποψίες παραχάραξης ή δόλιας χρήσης.

β) Από την επικοινωνία με το πρόσωπο που επιθυμεί να συναλλαχθεί με χρήση της Κάρτας ή και την αντιπαραβολή της υπογραφής του στο Χρεωστικό Δελτίο, με αυτή που έχει τεθεί στην  Κάρτα διαπιστώνει, κατόπιν επίδειξης της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου πρόσφορου μέσου αναγνώρισης της ταυτότητας του ανωτέρω προσώπου, ότι το όνομα που είναι αποτυπωμένο στην Κάρτα δεν ταυτίζεται με το όνομα του προσώπου που επιθυμεί να συναλλαχθεί με τη χρήση της Κάρτας.

γ) Η συμπεριφορά του Κατόχου πριν από τη Συναλλαγή και στα πρώτα στάδια αυτής είναι ασυνήθης και δημιουργεί βάσιμες υποψίες για τη νομιμότητά της.

3.1.12. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετου όρου της Σύμβασης, να φυλάσσει  για δεκατρείς (13) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία της Συναλλαγής με ασφαλή τρόπο, ηλεκτρονικά ή φυσικά, τα στοιχεία και δεδομένα της Συναλλαγής, τα  Χρεωστικά Δελτία καθώς και τα φορολογικά παραστατικά που εκδόθηκαν για τη Συναλλαγή, όπως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την Συναλλαγή  και να έχει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία στη διάθεση του Ιδρύματος Πληρωμών σε πρώτη ζήτηση. Ειδικά στην περίπτωση που η Συναλλαγή ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Κατόχου στο Χρεωστικό Δελτίο κατά τον όρο 4.2.1.i) κατωτέρω, το Χρεωστικό Δελτίο τηρείται σε φυσική μορφή.

3.2. Παράβαση από μέρους της Επιχείρησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 3.1, δεν υποχρεώνει το Ίδρυμα Πληρωμών σε οποιαδήποτε καταβολή προς την Επιχείρηση και η Συναλλαγή που έγινε δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη ακόμη και αν έχει δοθεί Έγκριση Συναλλαγής. Εάν έχει καταβληθεί ήδη το αντίτιμο στην Επιχείρηση, το Ίδρυμα Πληρωμών έχει δικαίωμα να αντιλογήσει αυτό αφαιρώντας (εφ’ άπαξ ή τμηματικά) το προς επιστροφή ποσό από οποιοδήποτε άλλο ποσό οφείλεται στην Επιχείρηση ή δίνοντας εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον Λογαριασμό της Επιχείρησης να χρεώσει ισόποσα το Λογαριασμό της Επιχείρησης, εξουσιοδοτούμενο προς τούτο από την Επιχείρηση με τη Σύμβαση.

3.3.  Σε κάθε περίπτωση ελέγχου κατά τον όρο 3.4 κατωτέρω, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει στο Ίδρυμα Πληρωμών το σχετικό με τη Συναλλαγή Χρεωστικό Δελτίο και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό που εξέδωσε γι’ αυτό καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο σχετικό με την Συναλλαγή που θα του ζητηθεί από το Ίδρυμα Πληρωμών εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που του ζητηθεί.

3.4. Σε κάθε περίπτωση που το Ίδρυμα Πληρωμών διερευνά Συναλλαγή είτε αυτοβούλως στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων που υποχρεούται να διενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είτε μετά από αίτημα του Κατόχου για επιστροφή του ποσού της Συναλλαγής είτε μετά από αίτημα του διεθνούς οργανισμού της Κάρτας που χρησιμοποιήθηκε, το Ίδρυμα Πληρωμών έχει το δικαίωμα,  για όσο χρόνο διαρκεί ο έλεγχος,  να μην καταβάλλει το αντίτιμο της Συναλλαγής στην Επιχείρηση και αν το έχει ήδη καταβάλλει, να δώσει εντολή στο Πιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον Λογαριασμό της Επιχείρησης να δεσμεύσει το ίδιο ποσό στο Λογαριασμό της Επιχείρησης, εξουσιοδοτούμενο προς τούτο από την Επιχείρηση με τη Σύμβαση. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει και στην περίπτωση μη αναγνώρισης της Συναλλαγής από το Ίδρυμα Πληρωμών λόγω παράβασης οποιασδήποτε υποχρέωσης της Επιχείρησης από τη Σύμβαση καθώς και  σε κάθε περίπτωση που εκδίδονται Χρεωστικά Δελτία και φορολογικά παραστατικά που διαλαμβάνουν ανακριβή, αντικανονικά ή μη νόμιμα στοιχεία ή περιέρχονται στα χέρια του Ιδρύματος Πληρωμής μετά την πάροδο της προθεσμίας του όρου  3.3 ανωτέρω ή άλλης προθεσμίας που τυχόν θέσει το Ίδρυμα Πληρωμών στο αίτημά του προς την Επιχείρηση για την παροχή της σχετικής πληροφορίας. 

 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4.1. Η Επιχείρηση, πριν από κάθε Συναλλαγή, οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια, ώστε να διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι η χρήση της Κάρτας γίνεται από τον νόμιμο Κάτοχό της. Σε περίπτωση έστω και υποψίας για το αντίθετο, υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις του όρου 3.1. της Σύμβασης. Η Επιχείρηση  οφείλει επίσης να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται το EFT/POS επιδεικνύουν  αυξημένη επιμέλεια κατά την πληκτρολόγηση του ποσού της Συναλλαγής σε αυτό και ευθύνεται εις ολόκληρον με το πρόσωπο που χειρίστηκε το EFT/POS  για  κάθε ζημία που τυχόν υποστεί το Ίδρυμα Πληρωμών σε περίπτωση πληκτρολόγησης λανθασμένου ποσού.

4.2. Η εκτέλεση των Συναλλαγών γίνεται ως εξής: 

4.2.1. Πληκτρολογείται από την Επιχείρηση το ποσό της Συναλλαγής στο EFT/POS και εν συνέχεια εισάγεται σε αυτό  η Κάρτα. Ανάλογα με το είδος της Κάρτας, η Συναλλαγή ολοκληρώνεται, μετά από Έγκριση της Συναλλαγής, με την έκδοση του Χρεωστικού Δελτίου από το EFT/POS, το οποίο: (i) είτε εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία υπογράφεται από τον Κάτοχο και παραμένει στην Επιχείρηση και το άλλο παραδίδεται στον Κάτοχο, (ii) είτε εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, αφού ο Κάτοχος καταχωρίσει στο EFT/POS τον προσωπικό του  κωδικό  πρόσβασης (PIN) και επιβεβαιώσει τη Συναλλαγή. Το ένα αντίτυπο λαμβάνει ο Κάτοχος και το άλλο παραμένει στην Επιχείρηση. Εάν η έκδοση του Χρεωστικού Δελτίου γίνει  σε ηλεκτρονική μορφή, ο  Κάτοχος λαμβάνει το ηλεκτρονικό αντίτυπο του Χρεωστικού Δελτίου που προορίζεται για αυτόν με ηλεκτρονικό μέσο όπως π.χ. με SMS ή e-mail,  ενώ το άλλο παραμένει στην Επιχείρηση.

4.2.2. Εάν το EFT/POS υποστηρίζει ανέπαφες Συναλλαγές (EFΤ/POS contactless reader), η Συναλλαγή ολοκληρώνεται ανέπαφα (contactless) με την διέλευση της μιας όψης της Κάρτας από το EFT/POS μέχρι να καταγραφεί σε αυτό η Συναλλαγή, να παρασχεθεί Έγκριση Συναλλαγής και να παραχθούν τα αντίστοιχα Χρεωστικά Δελτία (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) όπως περιγράφεται στον όρο  4.2.1.ii.

4.2.3. Με την υπογραφή του Κατόχου στο Χρεωστικό Δελτίο (όρος 4.2.1.i) ή την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ και την επιβεβαίωση της Συναλλαγής (όρος 4.2.1.ii) ή την διέλευση της Κάρτας από το EFT/POS στις ανέπαφες Συναλλαγές (όρος παρ. 4.2.2), ο Κάτοχος αποδέχεται τη Συναλλαγή και ταυτόχρονα δίνει εντολή στον εκδότη της Κάρτας να χρεώσει  το λογαριασμό της Κάρτας του με το αντίτιμο της Συναλλαγής και να πιστώσει αντιστοίχως την Επιχείρηση.

4.3. Στις περιπτώσεις που κατά τον προηγούμενο όρο 4.2.1.i)  απαιτείται η υπογραφή του Κατόχου στο Χρεωστικό Δελτίο, αυτή θα πρέπει να τίθεται ενώπιον εκπροσώπου ή αρμόδιου υπαλλήλου της Επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να ελέγχει την ομοιότητα της υπογραφής που τίθεται στο Χρεωστικό Δελτίο με την υπογραφή που έχει τεθεί στο σώμα της Κάρτας. Σε περίπτωση διαφοράς,  εφαρμόζεται ο  όρος 3.1.11 γ) ανωτέρω.  Στις περιπτώσεις που για την Συναλλαγή, αντί υπογραφής, γίνεται χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης (PIN) κατά τον όρο 4.2.1.ii, ή γίνεται ανέπαφη  Συναλλαγή κατά τον όρο 4.2.2. παραπάνω,  η πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης στο EFT/POS ή η διέλευση της Κάρτας αντίστοιχα γίνεται από τον ίδιο τον Κάτοχο και μόνον από αυτόν.  

4.4. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον Κάτοχο το αντίγραφο του Χρεωστικού Δελτίου, που προορίζεται γι’ αυτόν (ανωτέρω υπό 4.2.1.i,ii)  ή να το διαβιβάσει σε αυτόν ηλεκτρονικά στην περίπτωση που το Χρεωστικό Δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά (ανωτέρω υπό 4.2.1 ii).

4.5. Για την εκτέλεση των Λοιπών Συναλλαγών, η Επιχείρηση ενεργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες και τις Οδηγίες Ασφαλείας.

4.6. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση χρησιμοποιεί  την Υπηρεσία DCC,  ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

4.6.1. Η Επιχείρηση προτείνει στους Κάτοχους  τη δυνατότητα χρήσης της DCC πριν την εκτέλεση της Συναλλαγής. Στην περίπτωση που την επιλέξουν, υποχρεούται να συνδράμει τους Κατόχους να αναγνώσουν τις πληροφορίες που περιγράφουν τους όρους τιμολόγησης της DCC και είναι διαθέσιμες μέσω της συσκευής  EFT/POS ή τυχόν περιφερειακών εξαρτημάτων που προσαρτώνται σε αυτήν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) Το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα της Συναλλαγής που είναι το ευρώ β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα τήρησης του λογαριασμού του Κατόχου, γ) τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του νομίσματος της Συναλλαγής στο νόμισμα του λογαριασμού της Κάρτας κατά την στιγμή της Συναλλαγής, η οποία αναγράφεται  στο δελτίο τιμών συναλλάγματος της τράπεζας Eurobank A.E., κατά την ημέρα διενέργειας της Συναλλαγής,  που  είναι αναρτημένο στα καταστήματα και στο διαδικτυακό τόπο της τράπεζας Eurobank Α.Ε., δ) κάθε επιβάρυνση του Κατόχου για τη λήψη της DCC. Η Επιχείρηση υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του Κατόχου κατά το χρόνο που προσφέρεται η DCC και, σε κάθε περίπτωση πριν ο Κάτοχος αποδεχθεί ή  απορρίψει την DCC, προβαίνοντας στις κατάλληλες επιλογές που διαθέτει η συσκευή EFT/POS.

4.6.2. Στην περίπτωση αποδοχής της DCC από τον Κάτοχο, το αντίγραφο του Χρεωστικού Δελτίου αναγράφει ρητά και δήλωση/αποδοχή του Κατόχου ότι του δόθηκε η δυνατότητα επιλογής πληρωμής της Συναλλαγής στο νόμισμά της.

4.6.3. Η Επιχείρηση και το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό δεν επιτρέπεται να ακολουθούν διαδικασίες που να καθιστούν δυσχερή την εκτέλεση της Συναλλαγής στο νόμισμά της ή να αποτρέπουν τον Κάτοχο από την εκτέλεση της Συναλλαγής στο νόμισμά της (π.χ. με την παροχή εκπτώσεων σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιλέξει την DCC) ή συνεπάγονται την εξ ορισμού επιλογή της DCC από τους Κατόχους καθώς επίσης και να προβάλλει ανακριβείς ή ανυπόστατους ισχυρισμούς υπέρ της χρήσης της DCC.  

 

5. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ EFT/POS

5.1. Η Επιχείρηση  επιλέγει  εάν τα EFT/POS που θα εγκαταστήσει στους χώρους της, θα παρασχεθούν σε αυτήν: α) από το Ίδρυμα Πληρωμών με παραχώρηση κατά χρήση του EFT /POS ή του αναγκαίου λογισμικού στην περίπτωση του Smart POS (εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στην Αίτηση) β) από Προμηθευτές EFT/POS με κάλυψη κόστους αγοράς ή ενοικίασης ή/και χρήσης και συντήρησης από την Επιχείρηση ή γ) από Προμηθευτές EFT/POS με μερική ή ολική κάλυψη κόστους αγοράς ή ενοικίασης, ή/και χρήσης και συντήρησης από το Ίδρυμα Πληρωμών. Στην τελευταία περίπτωση,  το Ίδρυμα Πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την κάλυψη του κόστους του EFT/POS και να απαιτήσει την επιστροφή τoυ και εάν αυτή δεν είναι δυνατή, να δώσει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον Λογαριασμό της Επιχείρησης να χρεώσει το Λογαριασμό της Επιχείρησης με το ποσό της αναπόσβεστης αξίας του EFT /POS, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Επιχείρηση δυνάμει της Σύμβασης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο Ίδρυμα Πληρωμών και στην περίπτωση που η Επιχείρηση ενεργοποιήσει στην Συσκευή EFT/POS άλλον πάροχο (acquirer) πέραν του Ιδρύματος Πληρωμών.  Η σχετική επιλογή καθώς και ο αριθμός των EFT/POS που θα εγκατασταθούν περιέχονται στην Αίτηση. Στην περίπτωση που παρασχεθεί Smart POS και δεν έχει συμφωνηθεί αντάλλαγμα για την άδεια χρήσης του σχετικού λογισμικού, το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να απενεργοποιεί τη χρήση αυτή στην περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει πραγματοποιήσει ένα ελάχιστο πλήθος Συναλλαγών εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Τόσο το ελάχιστο πλήθος Συναλλαγών όσο και το χρονικό διάστημα προσδιορίζονται στην Αίτηση και ισχύουν κατά το χρόνο της Αιτήσεως. 

5.2. Η Επιχείρηση απαγορεύεται: α)  να αποσυνδέσει τα EFT/POS  ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη συνδεσμολογία τους ή στο σώμα τους ή τα μέρη από τα οποία αποτελούνται β)  να τα μετακινήσει από το σημείο στο οποίο το Ίδρυμα Πληρωμών έχει εγκρίνει να εγκατασταθούν, εκτός εάν πρόκειται για EFT/POS  που δύναται να μετακινηθούν. Στην τελευταία περίπτωση να μην μεταφέρει τα ΕFT/POS εκτός της εδαφικής περιφέρειας που έχει δηλωθεί από την Επιχείρηση, εκτός εάν λάβει ειδική έγκριση από το Ίδρυμα Πληρωμών. Συναλλαγές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε EFT/POS που βρίσκεται εκτός της εδαφικής περιφέρειας για την οποία δεν έχει ληφθεί  ειδική έγκριση του Ιδρύματος Πληρωμών  δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το Ίδρυμα Πληρωμών και δεν εκκαθαρίζονται από αυτό γ) να παραχωρήσει τη χρήση τους σε οποιονδήποτε τρίτο ή να επιτρέψει τη χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο.

5.3. Η Επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο για την προστασία και ασφαλή χρήση  των EFT/POS  και να ακολουθεί πιστά τόσο τις Οδηγίες και τις Οδηγίες Ασφαλείας όσο και κάθε άλλη οδηγία του Προμηθευτή EFT/POS  για την προστασία τους.

5.4. Εφόσον η Επιχείρηση έχει επιλέξει την  κάλυψη από το Ίδρυμα Πληρωμών του κόστους εγκατάστασης  και συντήρησης των  EFT/POS (ανωτέρω υπό 5.1.γ), το Ίδρυμα Πληρωμών δεν καλύπτει τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία που  οφείλεται σε κακή χρήση τους από το προσωπικό της Επιχείρησης ή σε παρεμβολή σε αυτές ξένων σωμάτων, επέμβαση σε αυτές ή σε έκθεσή τους σε περιβάλλον προφανώς βλαπτικό γι’ αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση φέρει το βάρος του συνόλου των εξόδων για την επισκευή ή την αντικατάσταση (σε περίπτωση καταστροφής) των EFT/POS, τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει αμέσως μόλις προσκληθεί σε αυτό, άλλως το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να παρακρατήσει αυτά ολικά ή μερικά, από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην Επιχείρηση ή να δίνει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το Λογαριασμό  της Επιχείρησης να χρεώσει το Λογαριασμό της Επιχείρησης με το ίδιο ποσό, εξουσιοδοτούμενη να πράττει τούτο από την Επιχείρηση δυνάμει της Σύμβασης. 

5.5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του όρου 5.4., η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει στο προσωπικό του Ιδρύματος Πληρωμών ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό ή στο προσωπικό του Προμηθευτή EFT/POS απόλυτη πρόσβαση στις συσκευές EFT/POS και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση.

5.6. Το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να αντικαθιστά, αναβαθμίζει ή και να καταργεί /αφαιρεί τις συσκευές EFT/POS που είναι εγκατεστημένες στην Επιχείρηση τις οποίες έχει η ίδια προμηθεύσει ή έχει αναλάβει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης,  οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις του στην Επιχείρηση.

5.7. Εφόσον η Επιχείρηση επιλέξει να προμηθευτεί συσκευές EFT/POS από Προμηθευτές EFT/POS, συνάπτει συμφωνίες με προμηθευτές τέτοιων συσκευών οι οποίοι παρέχουν στην Επιχείρηση  ενημέρωση ως προς τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού τους.

5.8. Τα EFT/POS χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για την διενέργεια Συναλλαγών, ανεξαρτήτως ύψους Συναλλαγής. Μη χρησιμοποίηση του EFT/POS, με την επιφύλαξη της διάταξης του όρου 5.10 πιο κάτω, συνεπάγεται την μη αναγνώριση της Συναλλαγής ως έγκυρης από το Ίδρυμα Πληρωμών, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του όρου  3.2  παραπάνω.

5.9. Κάθε δεδομένο Συναλλαγής που διαβιβάζεται από το  EFT/POS στο Ίδρυμα Πληρωμών θεωρείται ότι προέρχεται από την Επιχείρηση στην οποία το  EFT/POS έχει εγκατασταθεί. Η Επιχείρηση  αναγνωρίζει ότι κάθε Συναλλαγή στην οποία αφορούν τα διαβιβαζόμενα κατά τα ανωτέρω δεδομένα πραγματοποιήθηκε σε αυτή και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη.

5.10. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του  EFT/POS, η Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί σχετικά το Ίδρυμα Πληρωμών ή τον εκάστοτε Προμηθευτή της Επιχείρησης άμεσα. Μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του EFT/POS, η συναλλαγή με Κάρτα είναι αδύνατη.

5.11. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα και μέτρο που θα εξασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ότι αποκλείεται η ανάγνωση ή αναγνώριση των πληκτρολογούμενων στοιχείων στα EFT/POS από το προσωπικό της Επιχείρησης ή οποιονδήποτε τρίτο.

5.12. Το EFT/POS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της Επιχείρησης και σύμφωνα με τoυς όρους που περιέχουν οι Οδηγίες και οι Οδηγίες Ασφαλείας, απαγορευομένης ρητά της πληκτρολόγησης του αριθμού της Κάρτας στη συσκευή EFT/POS από πρόσωπο που δεν ανήκει στο προσωπικό της Επιχείρησης, εκτός εάν  άλλως ορίζεται στη Σύμβαση. Χρήση του  EFT/POS από τον Κάτοχο απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εισαγωγής του κωδικού του πρόσβασης (ΡΙΝ)  για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

5.13. Η Επιχείρηση υποχρεούται, για την αποδοχή και την επεξεργασία των Συναλλαγών και των Λοιπών Συναλλαγών μέσω Smart POS, να έχει διαρκώς ενεργοποιημένο τον γεωγραφικό εντοπισμό της συσκευής στην οποία έχει εγκατασταθεί το Smart POS, η οποία προβλέπεται από την εφαρμογή του Smart POS. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Συναλλαγές καθώς και οι Λοιπές Συναλλαγές θα απορρίπτονται.

5.14. Η Επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί κάθε EFT/POS της αναβαθμισμένο με τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού, είτε με τη διαρκή σύνδεση του μέσω τηλεφωνικού δικτύου ή διαδικτύου για τη λήψη της εκάστοτε αναβάθμισης, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες του Ιδρύματος Πληρωμών ή /και του Προμηθευτή EFT/POS, με σκοπό να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του EFT/POS. Σε διαφορετική περίπτωση το Ίδρυμα Πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το EFT/POS ή τη μεμονωμένη λειτουργικότητα που δεν έχει αναβαθμιστεί.

 

6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6.1. Το Ίδρυμα Πληρωμών εξοφλεί την Επιχείρηση με τα ποσά των Συναλλαγών που διενεργούνται καθημερινά με εντολή προς το πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον Λογαριασμό της Επιχείρησης για πίστωση του Λογαριασμού της Επιχείρησης με το συνολικό ονομαστικό ποσό του αντιτίμου των Συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός της ίδιας μέρας αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτό κάθε ποσό που το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να παρακρατήσει κατά τη Σύμβαση. Η πίστωση αυτή γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από το πέρας της ημέρας εντός της οποίας έγιναν οι Συναλλαγές, εκτός εάν στην Αίτηση ορίζεται μικρότερος χρόνος καταβολής και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες της του πιστωτικού ιδρύματος που τηρεί τον Λογαριασμό της Επιχείρησης. Ειδικά για την  εξόφληση των Συναλλαγών που διενεργήθηκαν με Κάρτες China Union Pay, προηγείται διαβίβαση από την Επιχείρηση στο Ίδρυμα Πληρωμών των δεδομένων των ημερήσιων Συναλλαγών μέχρι το πέρας της ημέρας διενέργειάς τους και η εξόφληση της Επιχείρησης γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω διαβίβαση,  εκτός εάν στην Αίτηση ορίζεται μικρότερος χρόνος.

6.2. Οι καταβολές προς την Επιχείρηση κατ’ εφαρμογή του όρου 6.1 πιο πάνω γίνονται πάντα με την επιφύλαξη της τήρησης από την Επιχείρηση των διατάξεων της Σύμβασης, των Οδηγιών, των Οδηγιών Ασφαλείας και των Κανονισμών. Το Ίδρυμα Πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει Συναλλαγές που έγιναν κατά παράβαση των παραπάνω και να προχωρήσει σε αντιλογισμούς οποτεδήποτε κάτι τέτοιο αποδειχθεί. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, το Ίδρυμα Πληρωμών θα δικαιούται να δίνει εντολές στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το Λογαριασμό της Επιχείρησης για χρέωση του Λογαριασμού της Επιχείρησης με τα ποσά του αντιλογισμού, εξουσιοδοτούμενο να πράττει τούτο από την Επιχείρηση δυνάμει της Σύμβασης.

6.3. Το Ίδρυμα Πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα επιμήκυνσης της περιόδου πληρωμής που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1. ή στην Αίτηση, καθώς και το δικαίωμα να δίνει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το Λογαριασμό της Επιχείρησης να δεσμεύει το Λογαριασμό της Επιχείρησης κατά το ποσό της Συναλλαγής για το οποίο το Ίδρυμα Πληρωμών διενεργεί έλεγχο της  αυθεντικότητας της Συναλλαγής ή έλεγχο που γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους όρους της Σύμβασης ή τους Κανονισμούς, ή έλεγχο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Ιδρύματος Πληρωμών με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, όπως ενδεικτικά,  για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την πρόληψη και καταστολή της απάτης με μέσα πληρωμών και για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, εξουσιοδοτούμενο για το σκοπό αυτό από την Επιχείρηση βάσει της Σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό του Ιδρύματος Πληρωμών ισχύει και σε κάθε περίπτωση που πιθανολογείται κίνδυνος να μην παρασχεθούν οι υπηρεσίες για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. COVID -19).

6.4. Αίτημα εκ μέρους του Κατόχου στο Ίδρυμα Πληρωμών για επιστροφή ποσού Συναλλαγής για οποιοδήποτε λόγο (ενδεικτικά: μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένη Συναλλαγή, μη παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων, επιστροφή προϊόντων, υπαναχώρηση του Κατόχου από την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών κ.λ.π.) παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών το δικαίωμα να αρνηθεί να καταβάλλει το ποσό της Συναλλαγής στην Επιχείρηση ή να απαιτήσει την επιστροφή του εάν έχει ήδη καταβληθεί. Για το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα Πληρωμών εξουσιοδοτείται δυνάμει της Σύμβασης να παρακρατά το προς επιστροφή ποσό ή μέρος αυτού από τα ποσά των Συναλλαγών που έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση ή να το συμψηφίζει με ποσά Συναλλαγών που πρόκειται να καταβληθούν, ή να δίνει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το Λογαριασμό της Επιχείρησης να δεσμεύει προσωρινά ή να χρεώνει το Λογαριασμό της Επιχείρησης με το ποσό της Συναλλαγής.

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

7.1. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Ίδρυμα Πληρωμών  αμοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών όπως αυτές αποτυπώνονται στην Αίτηση και στο Συνοδευτικό Έντυπο e-POS. Η αμοιβή καταβάλλεται με παρακράτηση του ποσού της και των επ’ αυτής τυχόν έμμεσων φόρων από τα ποσά των αντιτίμων των Συναλλαγών πριν αποδοθούν στην Επιχείρηση κατά τις διατάξεις του προηγούμενου όρου 6. Ειδικότερα, η αμοιβή που αποτυπώνεται στο Συνοδευτικό Έντυπο e-POS καταβάλλεται εφάπαξ από την Επιχείρηση στο Ίδρυμα Πληρωμών, κατά την υποβολή του σχετικού εντύπου.

7.2. Το Ίδρυμα Πληρωμών μετά την είσπραξη της αμοιβής του εκδίδει και αποστέλλει στην Επιχείρηση συγκεντρωτικό κατά μήνα παραστατικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις του νόμου.

7.3. Η αμοιβή που καθορίζεται στην Τιμολόγηση δύναται να είναι διαφορετική ανά Οργανισμό Κάρτας. Για τις Κάρτες Visa, Mastercard & Maestro, η αμοιβή δύναται να διαφοροποιείται και ανάλογα με τον εκδότη της Κάρτας, όπως ορίζεται στην Τιμολόγηση.

7.4. Στην περίπτωση παροχής της Υπηρεσίας DCC (όρος 4.6), η οφειλόμενη από το Ίδρυμα Πληρωμών προς την Επιχείρηση  προμήθεια για την παροχή της Υπηρεσίας DCC, ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί του ποσού χρέωσης της Κάρτας και θα αποδίδεται στην Επιχείρηση συμψηφιστικά με το ποσό της αμοιβής που οφείλει η Επιχείρηση στο Ίδρυμα Πληρωμών για τη Συναλλαγή όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 7.1. Ειδικότερα, το ποσοστό της οφειλόμενης προμήθειας από το Ίδρυμα Πληρωμών  προς την Επιχείρηση για την παροχή της Yπηρεσίας DCC, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει αυτό της αμοιβής του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως ορίζεται στην Τιμολόγηση για τις Κάρτες Visa,  Mastercard & Maestro.  Το ποσοστό της προμήθειας για την παροχή της Υπηρεσίας DCC, καθορίζεται στην Τιμολόγηση.

7.5. Το Ίδρυμα Πληρωμών  δικαιούται να μεταβάλλει την αμοιβή του,  λαμβάνοντας υπόψη τη συνέπεια της Επιχείρησης στην τήρηση των διατάξεων της Σύμβασης, των Οδηγιών και των Οδηγιών Ασφαλείας, τον αριθμό και τον όγκο των Συναλλαγών καθώς και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αμοιβή γνωστοποιείται στην Επιχείρηση με έγγραφο ή e-mail και αρχίζει να ισχύει μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του ανωτέρω εγγράφου ή email στην Επιχείρηση, εκτός εάν στο ανωτέρω έγγραφο ή e-mail, ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

7.6. Εάν η Επιχείρηση δεν αποδεχθεί τη μεταβολή, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο Ίδρυμα Πληρωμών μέχρι την έναρξη του χρόνου ισχύος της μεταβολής που του έχει γνωστοποιηθεί, οπότε η Σύμβαση λύεται και η Επιχείρηση υποχρεούται να παύσει να δέχεται Κάρτες ως μέσο πληρωμής, να αποκαθηλώσει τα σήματα του Ιδρύματος Πληρωμών από τους χώρους της και τα καταστήματά του (φυσικά ή ηλεκτρονικά) και να επιστρέψει στο Ίδρυμα Πληρωμών τα EFT/POS που του είχαν παραχωρηθεί κατά χρήση ή είχαν εγκατασταθεί με κάλυψη του σχετικού κόστους από το Ίδρυμα Πληρωμών  καθώς και κάθε υλικό που του είχε δοθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης.

 

8. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

8.1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητηθεί για την οικονομική της κατάσταση και να επιτρέπει σε αυτό την πρόσβαση στα εμπορικά της βιβλία και στοιχεία. Επίσης, η Επιχείρηση παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της να αναζητά περαιτέρω σχετικές πληροφορίες και στοιχεία από διατραπεζικά αρχεία οικονομικών πληροφοριών. Οι κατά την παράγραφο αυτή πληροφορίες και στοιχεία είναι εμπιστευτικά, ώστε το Ίδρυμα Πληρωμών δεσμεύεται να τα χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης και να μην τα κοινολογεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

8.2 Η Επιχείρηση υποχρεούται  να έχει αναρτημένα σε εμφανή στην πελατεία της σημεία των χώρων και καταστημάτων της και στις προθήκες αυτών, τα σήματα των Καρτών που θα της προμηθεύσει το Ίδρυμα Πληρωμών για τον σκοπό αυτό. Τα σήματα των Καρτών ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στους διεθνείς οργανισμούς  VISA International, Mastercard International, China Union Pay κ.α.) ή στο Ίδρυμα Πληρωμών. Η Επιχείρηση αποκτά μόνο το δικαίωμα χρήσης αυτών στο πλαίσιο και για τη λειτουργία της Σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα αυτή είναι σε ισχύ.

8.3. Η Επιχείρηση υποχρεούται να αναφέρει σε όλες τις διαφημίσεις της και γενικά στις προωθητικές της ενέργειες ότι αποδέχεται τις Κάρτες ως μέσο πληρωμής του αντιτίμου αγοράς των αγαθών ή/και των  υπηρεσιών της.

8.4. Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Ίδρυμα Πληρωμών  κάθε μεταβολή στη νομική της μορφή υπό την οποία λειτουργεί, στην εκπροσώπησή της, στη διεύθυνση της έδρας της και των καταστημάτων στα οποία έχουν εγκατασταθεί τα EFT/POS καθώς και κάθε μεταβολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, όπως και κάθε άλλου στοιχείου που δηλώθηκε στο Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τη Σύμβαση.  Συναλλαγές  για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί από το Ίδρυμα Πληρωμών κατά το στάδιο της αξιολόγησης της Αίτησης, αναγνωρίζονται από το Ίδρυμα Πληρωμών μόνο εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά το Ίδρυμα Πληρωμών και έχει εγκρίνει την νέα κατηγορία. Η Επιχείρηση δεν δικαιούται να προβάλλει ισχυρισμό, ένσταση ή επιχείρημα που στηρίζεται σε μη γνωστοποιηθείσα μεταβολή.

8.5. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διατηρεί περισσότερα υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, η Σύμβαση εφαρμόζεται και σε αυτά, εφ’ όσον αναφέρονται στην Αίτηση ή γνωστοποιούνται εν συνεχεία στο Ίδρυμα Πληρωμών εγγράφως. Συναλλαγές σε υποκαταστήματα ή καταστήματα που δεν αναφέρονται στην Αίτηση ή δεν γνωστοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Πληρωμών δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το Ίδρυμα Πληρωμών, εφαρμοζόμενων και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του όρου 3.2 πιο πάνω.

8.6. Εάν η Επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στο Ίδρυμα Πληρωμών μαζί με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της λειτουργίας της, όπως και τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας /διαμονής /έδρας του εκπροσώπου της Επιχείρησης κατά την περίοδο της αδράνειάς της. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση που κάποιος κλάδος ή τμήμα ή κατάστημα πωλήσεων της Επιχείρησης λειτουργεί εποχιακά.

8.7. Η Επιχείρηση απαγορεύεται να  αποθηκεύει σε οποιασδήποτε μορφής αρχείο τα στοιχεία των Καρτών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν και των Συναλλαγών, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται ρητά από διατάξεις της Σύμβασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ανεξαίρετα η χρήση των στοιχείων αυτών για σκοπούς εκτός της Σύμβασης όπως και η διαβίβασή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου και κατόπιν ενημέρωσης του Ιδρύματος Πληρωμών για τη χρήση αυτή.

8.8. Η Επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίηση αναφορικά με την εκ μέρους της τήρηση των διεθνών προδιαγραφών για την ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργεί μέσω Καρτών, όταν αυτό της ζητηθεί από το Ίδρυμα Πληρωμών - στο πλαίσιο εποπτείας του Ιδρύματος Πληρωμών για την ασφάλεια των συναλλαγών και την πρόληψη και αποτροπή του κινδύνου διαρροής στοιχείων καρτών - ή απαιτείται από τους Κανονισμούς. Παρέχει δε στο Ίδρυμα Πληρωμών την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να προβαίνει οποτεδήποτε σε σχετικούς ελέγχους στο χώρο του.

8.9. Η Επιχείρηση οφείλει να ολοκληρώνει τις Συναλλαγές, παραδίδοντας τα αγαθά που πωλήθηκαν ή προσφέροντας τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν, χωρίς πραγματικά και νομικά ελαττώματα ή ελλείψεις, έγκαιρα και με την επιβαλλόμενη επιμέλεια, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές συμφωνίες με τους Κατόχους – αγοραστές και τις διατάξεις του νόμου και λαμβάνοντας κάθε μέριμνα για την προστασία των καταναλωτών. Το Ίδρυμα Πληρωμών δεν εμπλέκεται στις τυχόν διαφορές ή αμφισβητήσεις μεταξύ Επιχείρησης και Κατόχου, οι οποίες πρέπει να διακανονίζονται από την Επιχείρηση. Εάν η Επιχείρηση δεχθεί μετά από σχετικό αίτημα του Κατόχου την αλλαγή ή την επιστροφή του αγαθού ή την μη παροχή των υπηρεσιών της, οφείλει να ενεργεί με βάση τις Οδηγίες και τις Οδηγίες Ασφαλείας για την ακύρωση της Συναλλαγής στο EFT/POS.

8.10. Αίτημα εκ μέρους του Κατόχου για επιστροφή του ποσού της Συναλλαγής (για οποιοδήποτε λόγο) επιλύεται  σύμφωνα με τη διαδικασία των  Κανονισμών και παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών το δικαίωμα ελέγχου της Συναλλαγής σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στον όρο  6.4 της Σύμβασης.

8.11. Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αυστηρά όλους τους όρους λειτουργίας και αποδοχής καρτών που θέτουν οι  Κανονισμοί και ειδικότερα της Υπηρεσίας DCC, εφ’ όσον κάνει χρήση αυτής.

8.12. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις και οι οδηγίες που η Επιχείρηση παρέχει με την παρούσα στο Ίδρυμα Πληρωμών, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εντολή του Ιδρύματος Πληρωμών προς το πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το λογαριασμό της Επιχείρησης για την δέσμευση ή τη χρέωση του Λογαριασμού της Επιχείρησης,  συμφωνούνται ανέκκλητες γιατί αφορούν στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων. Η εξουσιοδότηση για τη χρέωση ή τη δέσμευση του Λογαριασμού της Επιχείρησης, όπως παραπάνω περιγράφεται, θα ισχύει επίσης στην περίπτωση που ο Λογαριασμός της Επιχείρησης δεν έχει διαθέσιμο υπόλοιπο για την εκτέλεση των εντολών του Ιδρύματος Πληρωμών, κατά τα παραπάνω, και έτσι αυτές θα εκτελούνται αμέσως μόλις το αναγκαίο υπόλοιπο είναι διαθέσιμο στο Λογαριασμό της Επιχείρησης για την εκτέλεση αυτών.

8.13. Κάθε γνωστοποίηση ή δήλωση  της Επιχείρησης προς το Ίδρυμα Πληρωμών που προβλέπεται στη Σύμβαση γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική δ/νση που γνωστοποιεί το Ίδρυμα Πληρωμών στην Επιχείρηση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύει στην Επιχείρηση. Κάθε γνωστοποίηση ή δήλωση του Ιδρύματος Πληρωμών προς την Επιχείρηση γίνεται εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας της Επιχείρησης, όπως η τελευταία έχει δηλωθεί στην Αίτηση ή ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει τελευταία γνωστοποιήσει η Επιχείρηση στο Ίδρυμα Πληρωμών.

8.14. Το Ίδρυμα Πληρωμών έχει δικαίωμα να συμψηφίζει μονομερώς και χωρίς ειδοποίηση τυχόν απαιτήσεις του κατά της Επιχείρησης προς ανταπαιτήσεις της τελευταίας, ληξιπρόθεσμες ή μη έναντι του Ιδρύματος Πληρωμών και ενδεικτικά προς την κατάθεση στο Λογαριασμό της Επιχείρησης. Το δικαίωμα του συμψηφισμού ισχύει ιδιαίτερα ως προς την  απαίτηση του Ιδρύματος Πληρωμών έναντι της Επιχείρησης για την επιστροφή ποσών Συναλλαγών που το Ίδρυμα Πληρωμών υποχρεώθηκε να καταβάλει στον Κάτοχο ή στον εκδότη της Κάρτας ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης ή ακυρωθείσας Συναλλαγής ή Συναλλαγής για την οποία ο Κάτοχος υπέβαλε αίτημα επιστροφής του ποσού της (για οποιοδήποτε λόγο) και ικανοποιήθηκε σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή Συναλλαγής που δεν είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς ή/και το ισχύον κανονιστικό  ή νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει. 

8.15. Το Ίδρυμα Πληρωμών ενημερώνει την Επιχείρηση περιοδικά για το σύνολο των εκκαθαρισμένων Συναλλαγών της προηγούμενης περιόδου με την αποστολή λογαριασμού εκκαθάρισης (statement). Η αποστολή του λογαριασμού θα γίνεται μέσω e-mail ή e-banking ή άλλου σταθερού μέσου.

8.16. Το Ίδρυμα Πληρωμών έχει δικαίωμα να προβαίνει περιοδικά σε εργασίες αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του κατά τις οποίες προκύπτουν διαστήματα μη διαθεσιμότητας κρίσιμων συστημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των EFT /POS. Οι εν λόγω ενέργειες λαμβάνουν χώρα, κατά κανόνα, σε ημέρες και ώρες χαμηλής χρήσης των EFT /POS μετά από ενημέρωση της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτή έχει δηλώσει στο Ίδρυμα Πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση μη προγραμματισμένων αναβαθμίσεων ή εάν η Επιχείρηση δεν έχει δηλώσει στο Ίδρυμα Πληρωμών ηλεκτρονική διεύθυνση, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα προηγούμενης ενημέρωσης της Επιχείρησης, αυτή δεν αξιώνει καμία απαίτηση έναντι του Ιδρύματος Πληρωμών για την παραπάνω αιτία.

8.17. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση λαμβάνει νεότερες Υπηρεσίες (π.χ. e-Commerce, Live Pay κ.α.), οι Γενικοί Όροι Συνεργασίας που θα αποδέχεται με την νεότερη Αίτηση, θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων Συνεργασίας  που είχε αποδεχθεί με την προηγούμενη Αίτηση και θα έχουν εφαρμογή στο σύνολο των Υπηρεσιών. 

8.18. Σε περίπτωση επιστροφής ποσού από το Ίδρυμα Πληρωμών στην Επιχείρηση, το ποσό αυτό θα αποδίδεται είτε με συμψηφισμό με υφιστάμενη ή επόμενη οφειλή της Επιχείρησης, είτε με κατάθεση στο Λογαριασμό της Επιχείρησης.

8.19. Η Πάγια Εντολή Worldline θα εκτελείται για το σύνολο των απαιτήσεων του Ιδρύματος Πληρωμών έναντι της Επιχείρησης.

8.20. Παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος του Ιδρύματος Πληρωμών δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό.

 

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ACQUIRING

Συμπληρωματικά προς τους παραπάνω όρους, οι όροι που ακολουθούν (9.Α. έως και 9.Δ.) εφαρμόζονται ειδικότερα στις Υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον η Επιχείρηση τις έχει επιλέξει στην Αίτηση.

 

Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

1.ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (επιλογή E-COMMERCE)

1.1. Η Επιχείρηση, δύναται,  με χρέωση της Κάρτας,  να δέχεται: 

α) παραγγελίες του Κατόχου για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου ή/και

β) παραγγελίες του Κατόχου για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών  με τη χρήση  άλλων μέσων από απόσταση (π.χ. τηλεφωνικές παραγγελίες)

γ) πάγιες ή μη εντολές του Κατόχου για την  καταβολή του αντιτίμου των παραγγελιών του προς την Επιχείρηση είτε οι παραγγελίες  αυτές πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου είτε όχι. 

1.2. Η χρέωση της Κάρτας, στην ανωτέρω υπό 1.1 α) περίπτωση, γίνεται από τον Κάτοχο, είτε:

i) στο διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών του Ιδρύματος Πληρωμών, είτε:

ii) μέσω απευθείας διασύνδεσης του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης με ασφαλή ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών, είτε:

iii) απευθείας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του Ιδρύματος Πληρωμών (Payment Link).

iv) μέσω ασφαλούς συστήματος του Προμηθευτή EFT/POS, στο οποίο οδηγείται από το διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης και το οποίο επικοινωνεί με το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών του Ιδρύματος Πληρωμών.

1.3.  Η χρέωση της Κάρτας στις ανωτέρω υπό 1.1.β) και 1.1.γ) περιπτώσεις γίνεται από την Επιχείρηση μέσω καταχώρισης της σχετικής παραγγελίας ή της εντολής του Κατόχου αντίστοιχα, σε ασφαλή ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών ή σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιδρύματος Πληρωμών κατά τα κατωτέρω υπό 1.4.4 αναφερόμενα.

1.4.  Διαδικασία Χρέωσης Κάρτας   

1.4.1. Χρέωση στον Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης (ανωτέρω υπό 1.2.i)

Ο Κάτοχος επιλέγει από τον Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί και καταχωρεί τα εξής, κατ΄ελάχιστο, στοιχεία του:

i. To ονοματεπώνυμό του

ii. Τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας του

iii. Το αντικείμενο της παραγγελίας ή την υπηρεσία

iv. Τον χρόνο (όπου προβλέπεται) και τον τόπο παράδοσης του αγαθού ή παροχής της υπηρεσίας

v. Τα στοιχεία της Κάρτας του, δηλαδή το είδος (Mastercard, Visa, Visa Electron κ.λ.π.), τον αριθμό της Κάρτας και τον μήνα και έτος λήξης της ισχύος της

vi. Τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).

Το Ίδρυμα Πληρωμών θα ενημερώνει την Επιχείρηση με e-mail για την Έγκριση της Συναλλαγής.

1.4.2. Χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης μέσω απευθείας διασύνδεσης του διαδικτυακού τόπου αυτής με ασφαλή ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών (ανωτέρω υπό 1.2.ii).

α) Ο Κάτοχος επιλέγει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες από τον Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης, μέσω του οποίου οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών, διασυνδεδεμένη με τον Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης, όπου και καταχωρεί τα στοιχεία της Κάρτας του που αναφέρονται στον όρο 1.4.1. ανωτέρω. Το Ίδρυμα Πληρωμών θα ενημερώνει την Επιχείρηση με e-mail για την έγκριση ή την απόρριψη της  Συναλλαγής.

β) Το Ίδρυμα Πληρωμών επιτρέπει τη διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου της Επιχείρησης με ασφαλή ιστοσελίδα του αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της πληρωμής του αντιτίμου των παραγγελιών του Κατόχου. Η Επιχείρηση υποχρεούται να καθιστά εμφανές στον Κάτοχο ότι εισέρχεται σε ιστοσελίδες του Ιδρύματος Πληρωμών.

1.4.3. Χρέωση στον Διαδικτυακό Τόπο του Ιδρύματος Πληρωμών (ανωτέρω υπό 1.2.iii, Payment Link).

Η Επιχείρηση, για την πληρωμή των παραγγελιών που δέχεται, δημιουργεί, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του Ιδρύματος Πληρωμών (πλατφόρμα e-commerce) εντολή πληρωμής συμπληρώνοντας τα υποδεικνυόμενα πεδία με τα απαιτούμενα στοιχεία της Συναλλαγής και την αποστέλλει στον Κάτοχο με μήνυμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail)  ή άλλο  ηλεκτρονικό μέσο  (όπως π.χ. με σύντομο μήνυμα (SMS) ή  messenger κ.α.) που έχει συμφωνήσει μαζί του. Το μήνυμα αυτό περιέχει τον σύνδεσμο πληρωμής (payment link) που θα οδηγεί τον Κάτοχο στον Διαδικτυακό Τόπο του Ιδρύματος Πληρωμών προκειμένου αυτός να καταχωρήσει τα στοιχεία της Κάρτας του (ανωτέρω υπό στοιχεία 1.4.1(v) και (vi)) για να ολοκληρωθεί η χρέωση της Κάρτας σύμφωνα με την  εντολή  πληρωμής που έλαβε από την Επιχείρηση.  Ακολούθως το Ίδρυμα Πληρωμών  θα ενημερώνει την Επιχείρηση με e-mail για την Έγκριση της Συναλλαγής.

1.4.4. Χρέωση  της Κάρτας με καταχώριση της παραγγελίας ή της εντολής του Κατόχου (πάγιας ή μη) σε  ασφαλή ιστοσελίδα ή ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιδρύματος Πληρωμών (ανωτέρω υπό 1.1.β) και 1.1.γ) περιπτώσεις αντίστοιχα).

α) Ο Κάτοχος, στην ανωτέρω υπό 1.1.β) περίπτωση υποβάλλει την παραγγελία του στην Επιχείρηση  τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο από απόσταση και  στην ανωτέρω υπό 1.1.γ) περίπτωση υπογράφει στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή αποστέλλει σε αυτόν μέσω του διαδικτυακού τόπου του, εντολή, πάγια ή μη, για την εξόφληση της αγοράς του από την Επιχείρηση,  συμπληρώνοντας στην παραγγελία ή στην εντολή του αυτή αντίστοιχα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 1.4.1. πιο πάνω.

β) Η Επιχείρηση, με τη χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης, που θα του παραδώσει το Ίδρυμα Πληρωμών, θα καταχωρεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-commerce για λογαριασμό του Κατόχου την παραγγελία ή την εντολή του Κατόχου αντίστοιχα (στην δεύτερη περίπτωση άπαξ ή - επί παγίων εντολών – περιοδικά)  στην ειδικά διαμορφωμένη προς τούτο ασφαλή ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως εκάστοτε γνωστοποιείται από το Ίδρυμα Πληρωμών. Το Ίδρυμα Πληρωμών θα ενημερώνει με e-mail την Επιχείρηση για την έγκριση της Συναλλαγής.

γ) Στην περίπτωση που η παραγγελία του Κατόχου (ανωτέρω υπό 1.1.β) περίπτωση) διαβιβάζεται στην Επιχείρηση από ηλεκτρονική πλατφόρμα τρίτου (όπως, ενδεικτικά, μηχανές κράτησης καταλυμάτων, ή παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών κ.λ.π.), η Επιχείρηση λαμβάνει τα  στοιχεία της παραγγελίας και σε κρυπτογραφημένη μορφή τα στοιχεία της Κάρτας της οποίας την χρέωση έχει ζητήσει ο Κάτοχος στην πλατφόρμα του τρίτου και προβαίνει στη χρέωση της Κάρτας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Commerce.

δ) Στην περίπτωση των παγίων εντολών, η Επιχείρηση για τη διαχείριση αυτών  εισάγει τα στοιχεία των Καρτών των Κατόχων σε ειδικό αρχείο με συγκεκριμένη γραμμογράφηση και το αποστέλλει στο Ίδρυμα Πληρωμών μέσω ασφαλούς διασύνδεσης.

1.4.5. Χρέωση μέσω ασφαλούς συστήματος του Προμηθευτή EFT/POS το οποίο συνδέεται με το  σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών του Ιδρύματος Πληρωμών.

α) Ο Κάτοχος επιλέγει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες από τον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης, μέσω του οποίου οδηγείται σε ασφαλές σύστημα του Προμηθευτή EFT/POS, όπου και καταχωρεί τα στοιχεία της Κάρτας του που αναφέρονται στον όρο 1.4.1. ανωτέρω. Το Ίδρυμα Πληρωμών θα ενημερώνει την Επιχείρηση με e-mail για την Έγκριση ή την Απόρριψη της  Συναλλαγής.

1.5. Η Επιχείρηση υποχρεούται να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία της αποστέλλονται οι κωδικοί πρόσβασης στις ασφαλείς ιστοσελίδες του Ιδρύματος Πληρωμών, να μην τους αναγράφει ούτε συγκεκαλυμμένα, σε άλλο μέσο, να τους απομνημονεύσει και να λάβει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των κωδικών πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους της Επιχείρησης.

 

2. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIVE PAY (επιλογή LIVE PAY)

2.1. Η Επιχείρηση μπορεί να αποδέχεται πληρωμές μέσω του  Live Pay, ως εξής:

2.2. Διαδικασία Χρέωσης Κάρτας /Εξόφληση Επιχείρησης

2.2.1. Ο Κάτοχος εισέρχεται στο Live Pαy και αφού επιλέξει την Επιχείρηση, εισάγει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email address)

β) τον αριθμό της Κάρτας

γ) το μήνα και το έτος λήξης της Κάρτας

δ) τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC κατά περίπτωση)

ε) τον τύπο της Κάρτας

στ) το ποσό πληρωμής

καθώς και όποια άλλα στοιχεία του ζητούνται να καταχωρίσει προκειμένου να προσδιορισθεί η υπηρεσία την οποία επιθυμεί να εξοφλήσει. 

2.2.2. Εάν ο Κάτοχος ζητήσει την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, εισάγει επιπροσθέτως και τα εξής στοιχεία του επιτηδευματία προς τον οποίο η Επιχείρηση θα εκδώσει το τιμολόγιο, ήτοι:

α) την επωνυμία/ ονοματεπώνυμο του επιτηδευματία

β) το επάγγελμα/ τομέα δραστηριότητας

γ) τη διεύθυνσή του (οδός /αριθμός/ πόλη /ΤΚ)

δ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΔΟΥ

2.2.3. Το Ίδρυμα Πληρωμών, ενημερώνει αυτόματα και υπό συνθήκες πραγματικού χρόνου (on line – real time) την Επιχείρηση μέσω του Live Pay για την Έγκριση ή την Απόρριψη της Συναλλαγής. Σε περίπτωση Έγκρισης Συναλλαγής, το Ίδρυμα Πληρωμών ενημερώνει τους ανωτέρω και μέσω e-mail.

2.2.4. Το Ίδρυμα Πληρωμών και η Επιχείρηση θα λαμβάνουν  όλα τα ενδεδειγμένα  κατά περίπτωση μέτρα, ώστε  να ενημερώνονται οι Κάτοχοι περί των συνθηκών και λεπτομερειών των δυνατοτήτων που παρέχει σε αυτούς η χρήση του Live Pay.

 

3. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ EFT/POS (επιλογή ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ)

Η Επιχείρηση μπορεί να δέχεται τη χρήση Κάρτας για την πληρωμή παραγγελιών που λαμβάνει από τον ίδιο τον Κάτοχο με τη χρήση μέσου εξ αποστάσεως (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή διαδίκτυο), ή για λογαριασμό του από ηλεκτρονική πλατφόρμα τρίτου (όπως, ενδεικτικά, μηχανές κράτησης καταλυμάτων ή παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών κ.λ.π.), στις οποίες αυτός έχει κάνει σχετική παραγγελία δίνοντας τα στοιχεία της Κάρτας, ως εξής:

3.1. Λήψη παραγγελιών

Για την παραγγελία του, ο Κάτοχος θα  επικοινωνεί με την Επιχείρηση τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο από απόσταση που υποστηρίζεται από την Επιχείρηση και θα αναφέρει ή θα συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

i. Τα στοιχεία της Κάρτας του, δηλαδή το είδος (MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, EuroLine), τον αριθμό της Κάρτας, το μήνα και το έτος λήξης της ισχύος της καθώς και τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).

ii. To ονοματεπώνυμό του.

iii. Τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας του.

iv. Tο αντικείμενο της παραγγελίας και συγκεκριμένα το αγαθό ή/και την υπηρεσία που επιθυμεί να προμηθευτεί.

v. Το χρόνο και τον τόπο παράδοσης του αγαθού ή/και της υπηρεσίας, εάν αυτός διαφέρει από τον τόπο κατοικίας του.

Στην περίπτωση που η παραγγελία του Κατόχου διαβιβάζεται στην Επιχείρηση από ηλεκτρονική πλατφόρμα τρίτου (όπως, ενδεικτικά, μηχανές κράτησης καταλυμάτων ή παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών κ.λ.π.), η Επιχείρηση λαμβάνει τα  στοιχεία της παραγγελίας και σε κρυπτογραφημένη μορφή τα στοιχεία της Κάρτας της οποίας την χρέωση έχει ζητήσει ο Κάτοχος στην πλατφόρμα και προβαίνει στη  χρέωση της Κάρτας με την χρήση του EFT/POS (διαδικασία Ανοικτού Πληκτρολογίου).  

3.2. Έγκριση Συναλλαγής

Η Έγκριση Συναλλαγής θα παρέχεται στην Επιχείρηση μέσω του  EFT/POS και σύμφωνα πάντα με τις Οδηγίες Ασφαλείας, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς.

α)  Έγκριση Συναλλαγής μέσω  EFT/POS

αα) Εφόσον έχει εγκατασταθεί στην Επιχείρηση EFT/POS, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Επιχείρησης  αφού πληκτρολογήσει στη συσκευή  EFT/POS τα στοιχεία του Κατόχου της Κάρτας, τον αριθμό της Κάρτας, την ημερομηνία λήξης της και τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC) καθώς και το ποσό της Συναλλαγής, όπως τα στοιχεία αυτά θα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση  κατά τον όρο 3.1 ανωτέρω, θα λαμβάνει αυτοματοποιημένα μέσω της Συσκευής το παραγόμενο Χρεωστικό Δελτίο με την Έγκριση Συναλλαγής (η οποία συνεπάγεται την αντίστοιχη αυτόματη χρέωση του λογαριασμού της Κάρτας) ή την Απόρριψη της Συναλλαγής.

αβ) Στην  περίπτωση που η Επιχείρηση, βάσει της πολιτικής πωλήσεων που ακολουθεί, ζητά από τον Κάτοχο, κατά τον χρόνο της παραγγελίας, την προσωρινή δέσμευση του ποσού της Συναλλαγής ή μέρους του ποσού αυτού στο λογαριασμό της Κάρτας (προέγκριση Συναλλαγής) και όχι την οριστική χρέωση της Κάρτας, θα υποβάλλει γραπτό αίτημα προς το Ίδρυμα Πληρωμών ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να καταχωρίζει κάθε φορά αίτημα προέγκρισης και να λαμβάνει επιβεβαίωση της προέγκρισης μέσω του EFT/POS. Εφόσον ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, η Επιχείρηση, για κάθε προέγκριση για την οποία λαμβάνει κατά τα ανωτέρω επιβεβαίωση, μέσω του EFT/POS, οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης, να προβαίνει στην οριστική χρέωση της Κάρτας ακολουθώντας τη διαδικασία διεκπεραίωσης της Συναλλαγής που αναφέρεται ανωτέρω υπό 3.2.αα). Στην περίπτωση που περάσει άπρακτο το ανωτέρω διάστημα, ή στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος η Επιχείρηση ζητήσει την αποδέσμευση της προέγκρισης, το ποσό που είχε δεσμευθεί στο πλαίσιο αυτής θα αποδεσμεύεται και θα καθίσταται διαθέσιμο στον Κάτοχο, χωρίς καμία ευθύνη του Ιδρύματος Πληρωμών γι’ αυτό.

 

4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

4.1. Οι πληρωμές για τις οποίες δίδεται Έγκριση Συναλλαγής καθημερινά εκκαθαρίζονται συγκεντρωτικά από το Ίδρυμα Πληρωμών την επόμενη εργάσιμη ημέρα και το άθροισμα τους πιστώνεται στο Λογαριασμό της Επιχείρησης αφού αφαιρεθεί από αυτό η κατά τον όρο 7 της Σύμβασης αμοιβή του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως και κάθε άλλο ποσό που τυχόν το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να παρακρατήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων στον όρο 6 της Σύμβασης και ιδίως της πρόβλεψης περί επιμήκυνσης της ανωτέρω προθεσμίας καταβολής κατά τον όρο 6.3 αυτής. Το Ίδρυμα Πληρωμών θα αποστέλλει στην τράπεζα που τηρεί τον Λογαριασμό Πληρωμών της Επιχείρησης την εντολή για πίστωση του Λογαριασμού της Επιχείρησης σύμφωνα με τα παραπάνω την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία πραγματοποιεί την συγκεντρωτική εκκαθάριση.

4.2. Το Ίδρυμα Πληρωμών ενημερώνει την Επιχείρηση σε μηνιαία βάση για το σύνολο των πληρωμών που εγκρίθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

5.1. Στις Συναλλαγές από απόσταση η Επιχείρηση έχει τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις:

α) Να συναλλάσσεται με τον Κάτοχο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη  σύναψη συμβάσεων από απόσταση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών κ.λ.π.

β) Ειδικά για την περίπτωση που η Επιχείρηση δέχεται παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου, υποχρεούται να αναρτά την πολιτική ακύρωσης ή  όποια άλλη πολιτική αφορά την παροχή των αγαθών ή των υπηρεσιών του σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού του Τόπου και να διασφαλίζει ότι αυτές οι πολιτικές είναι διαρκώς ανηρτημένες τόσο στο δικό του Διαδικτυακό Τόπο όσο και στις ηλεκτρονικές  πλατφόρμες  των τρίτων  μέσω των  οποίων η Επιχείρηση τυχόν δέχεται τις παραγγελίες του (όπως, ενδεικτικά, μηχανές κράτησης καταλυμάτων ή παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών κ.λ.π.), και συγκεκριμένα στην ίδια οθόνη στην οποία εισέρχεται ο Κάτοχος για να καταχωρήσει  τα προσωπικά στοιχεία του και να πραγματοποιήσει τη Συναλλαγή και να  εξασφαλίζει ότι η γνώση και η  αποδοχή των όρων των ανωτέρω πολιτικών εκ μέρους του Κατόχου θα αποτελούν προϋπόθεση για την συνέχεια και την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση πώλησης ή λήψης παραγγελίας από απόσταση,  η Επιχείρηση έχει το βάρος της απόδειξης ότι ο Κάτοχος έχει  αποδεχθεί τους όρους των ανωτέρω πολιτικών πριν προβεί σε ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Στην περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω,  η Επιχείρηση επωμίζεται το κόστος της Συναλλαγής στην περίπτωση που το Ίδρυμα Πληρωμών υποχρεωθεί να επιστρέψει  το ποσό της Συναλλαγής στην Επιχείρηση ή στον εκδότη της Κάρτας σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

γ) Να εκτελεί τις παραγγελίες ή τις εντολές του Κατόχου με ακρίβεια, ιδιαίτερη επιμέλεια και ακριβόχρονα και κατά τους όρους που έχουν μεταξύ τους συμφωνηθεί, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των παραγγελιών και την αποστολή και παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών.  Ειδικά για τα προϊόντα που διατίθενται ηλεκτρονικά, οφείλει να παρέχει σαφή πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του αποθέματος.

δ) Η παράδοση των αγαθών θα αποδεικνύεται με την ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον παραλήπτη απόδειξης παραλαβής, στην οποία θα αναγράφονται, με ευθύνη και επιμέλεια της Επιχείρησης,  τα ακριβή στοιχεία του παραλήπτη (ιδίως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας) και της  Συναλλαγής. Επίσης, θα σημειώνεται εμφανώς το συνολικό ποσό της χρέωσης και το ποσό της δόσης, εφόσον συμφωνήθηκε μεταξύ Επιχείρησης και Κατόχου πληρωμή με δόσεις. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή συμβατικών κειμένων ή αποδείξεων, η παροχή των υπηρεσιών ή η παράδοση των αγαθών  αποδεικνύεται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή, επιβεβαιωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, λογαριασμοί ή εκκαθαριστικά σημειώματα της Επιχείρησης απευθυνόμενα στον Κάτοχο κ.λ.π.).

ε) Στην περίπτωση Συναλλαγών με χρήση τερματικού EFT/POS (Ανοιχτό Πληκτρολόγιο), κατά την  παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, να μεριμνά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του παραλήπτη με το πρόσωπο που αναφέρεται στην παραγγελία.

στ) Να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια στην ορθή χρέωση της Κάρτας για την αξία των αγαθών /υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί, περιλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων αποστολής ή  άλλων επιβαρύνσεων του Κατόχου. Το Ίδρυμα Πληρωμών δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από την Επιχείρηση, η οποία είναι και η μόνη που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρίσεων.

ζ) Να έχει εγκαταστήσει στα συστήματά της και τον εξοπλισμό της, τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα του Ιδρύματος Πληρωμών, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispyware, firewalls κ.λ.π.) και να μην  αποθηκεύει στα συστήματά της  μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα που δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια  για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

η) Να τηρεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών Καρτών, το διεθνές πρότυπο ασφαλείας για τη χρήση των Καρτών μέσω Διαδικτύου Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για την έγκαιρη και ακριβή τροποποίηση ή προσαρμογή των συστημάτων της, όπως και για την έγκαιρη κτήση και διατήρηση των σχετικών πιστοποιήσεων και συγκεκριμένα βαρύνει αυτή άμεσα κάθε πρόστιμο, επιβάρυνση ή αποζημίωση που τυχόν θα επιβληθεί στο Ίδρυμα Πληρωμών, άμεσα ή έμμεσα, λόγω αθέτησης των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεών της.

θ) Για τις  Συναλλαγές στις οποίες έχουν εφαρμογή οι κανόνες της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη (SCA – Strong Customer Authentication), να είναι πιστοποιημένη στις υπηρεσίες Visa Secure της VISA και Mastercard® Identity CheckΤΜ της MASTERCARD, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και επικαιροποιούνται και της γνωστοποιούνται με τις Οδηγίες Ασφαλείας.  

ι) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων  καθώς και σε κάθε περίπτωση που το Ίδρυμα Πληρωμών διενεργεί έλεγχο της Συναλλαγής ή διαχειρίζεται αίτημα επιστροφής ποσού Συναλλαγής εφαρμόζονται οι όροι 3.2, 3.3, 3.4 και 6.4. της Σύμβασης.

ια) Επίσης η Επιχείρηση υποχρεούται: α) να ενημερώνει το Ίδρυμα Πληρωμών για κάθε αλλαγή των στοιχείων της, ήτοι έδρα, ΑΦΜ, Αριθμός Λογαριασμού, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντικείμενο εργασιών, εγκαταστάσεις κ.λ.π. καθώς και για κάθε αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (url) του διαδικτυακού της τόπου και β) να διατηρεί διαρκώς λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον οποίο το Ίδρυμα Πληρωμών θα αποστέλλει ενημέρωση για τις χρεώσεις των Καρτών που εγκρίθηκαν, προκειμένου η Επιχείρηση να παρέχει τις υπηρεσίες ή να αποστέλλει τα προϊόντα της στον Κάτοχο.

 

Β. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (επιλογή ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ)

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει επιλέξει στην Αίτηση τη χρέωση της Κάρτας σε Αυτόματους Πωλητές, η χρέωση της Κάρτας θα γίνεται ως εξής:

1. Ο Κάτοχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα του στους Αυτόματους Πωλητές με την χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (PIN). Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της χρέωσης της Κάρτας θα εκδίδεται από τον ΑΠ το αποδεικτικό της Συναλλαγής στο οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία της και εν συνεχεία θα εκδίδεται το αποδεικτικό Συναλλαγής και από τη Συσκευή EFT/POS που είναι ενσωματωμένη στον ΑΠ, το οποίο θα συνιστά απόδειξη της σχετικής ηλεκτρονικής πληρωμής.

2. Η εξόφληση της Επιχείρησης από το Ίδρυμα Πληρωμών θα γίνεται εντός το αργότερο 2 εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική διαβίβαση στο Ίδρυμα Πληρωμών των δεδομένων των Συναλλαγών που τηρούνται στη μνήμη των ΑΠ, κατά τα οριζόμενα στον όρο 6.1 της Σύμβασης.

3. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εγκατάσταση και συντήρηση των ΑΠ καθώς και την επισκευή ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος Πληρωμών. Επίσης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στους ΑΠ τα προγράμματα που αφορούν στην τήρηση όλων των διεθνών προτύπων ασφαλείας για τη χρήση των Καρτών μέσω ΑΠ, όπως ενδεικτικά τα PCI DSS, PCI - PED κ.λ.π. και να τηρεί τα πρότυπα αυτά. Η Επιχείρηση υποχρεούται περαιτέρω να έχει εγκαταστήσει στους ΑΠ μηχανισμούς antiskimming τελευταίας τεχνολογίας καθώς και τα προγράμματα που αναφέρονται στον όρο 5 ζ) ανωτέρω.

4. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων καθώς και σε κάθε περίπτωση που το Ίδρυμα Πληρωμών διενεργεί έλεγχο της Συναλλαγής ή διαχειρίζεται αίτημα επιστροφής ποσού Συναλλαγής εφαρμόζονται οι όροι 3.2, 3.3, 3.4 και 6.4. της Σύμβασης.

5. Η Επιχείρηση υποχρεούται να χρησιμοποιεί το έντυπο υλικό με το οποίο την προμηθεύει το Ίδρυμα Πληρωμών ή ο Προμηθευτής EFT/POS για την εγκατάσταση των ΑΠ σύμφωνα με τις Οδηγίες.

6. Η Επιχείρηση  δε θα προβάλλει δημόσια τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Πληρωμών για την χρήση της Κάρτας σε ΑΠ, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της αναφορικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο της προβολής. Περαιτέρω δε θα χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα σήματα του Ιδρύματος Πληρωμών χωρίς την ειδική έγγραφη συναίνεσή του. Κάθε τέτοια συναίνεση θα περιορίζεται στους όρους της και δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παραχώρηση άδειας για άλλη ή επόμενη χρήση των σημάτων του Ιδρύματος Πληρωμών.

    

Γ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (επιλογή ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)

Εφόσον η Επιχείρηση επιθυμεί να παρέχει στους Κατόχους το πλεονέκτημα της προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών με τμηματική άτοκη πληρωμή του τιμήματός τους, θα ισχύουν οι κατωτέρω όροι οι οποίοι εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της πληρωμής από τον Κάτοχο του ποσού που αναγράφεται σε κάθε Χρεωστικό Δελτίο  σε ισόποσες άτοκες δόσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Η δυνατότητα προσφοράς ατόκων δόσεων από την Επιχείρηση παρέχεται μόνο για τις Κάρτες που φέρουν τα πρώτα ψηφία που αναφέρονται στη λίστα η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Πληρωμών: worldline.com/greece.

2. Διαδικασία Πληρωμής:

Οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με άτοκες δόσεις θα πληρώνονται στην Επιχείρηση α) σε έως 48 ισόποσες δόσεις, εάν πρόκειται για Κάρτα που έχει εκδοθεί από την τράπεζα Eurobank A.E., β) σε έως 36 ισόποσες δόσεις, εάν πρόκειται για Κάρτα που έχει εκδοθεί από άλλη τράπεζα. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της Συναλλαγής και οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται επετειακά στην αντίστοιχη εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

 

Δ. ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS

1. Η επιλογή του Πακέτου Συναλλαγών POS, στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένης αξίας και χρονικής διάρκειας Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εγχώριες Κάρτες  (εξαιρούνται οι συναλλαγές του άρθρου Δ.3. κατωτέρω), γίνεται από την Επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες της. Στο Πακέτο Συναλλαγών POS περιλαμβάνεται συσκευή EFT/POS και η πρώτη ενεργοποίηση του Πακέτου Συναλλαγών POS γίνεται με την παραλαβή της από την Επιχείρηση, η οποία και οφείλει να την επιστρέψει στο Ίδρυμα Πληρωμών εφόσον δεν ανανεώσει το Πακέτο Συναλλαγών POS. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της διάρκειας του Πακέτου Συναλλαγών POS ή ανεξόφλητης οφειλής, το Ίδρυμα Πληρωμών δύναται να απενεργοποιήσει τη συσκευή EFT/POS που διατίθεται με το Πακέτο Συναλλαγών POS και να απαιτήσει την επιστροφή της και εάν αυτή δεν είναι δυνατή, να δώσει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί το Λογαριασμό της Επιχείρησης να χρεώσει το Λογαριασμό αυτής, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Επιχείρηση δυνάμει της παρούσας, με το ποσό:

a.     της ανεξόφλητης οφειλής του Πακέτου Συναλλαγών POS ή/και

b.     της αναπόσβεστης αξίας της συσκευής EFT /POS μετά τη λήξη του δεκαοκταμήνου.

2. Οι Συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Συναλλαγών POS (πραγματοποιούνται με εγχώριες Κάρτες) θα εμφανίζονται στο λογαριασμό εκκαθάρισης (statement) με μηδενική προμήθεια.

3. Οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εγχώριες και διεθνείς εταιρικές Κάρτες (Business Cards) και Κάρτες έκδοσης τραπεζών εκτός Ελλάδας (ΕΕΑ & International Cards), εξαιρούνται από το Πακέτο Συναλλαγών POS, τιμολογούνται σύμφωνα με την Τιμολόγηση που συμφωνείται εγγράφως με την Επιχείρηση και ομοίως αποτυπώνονται στο λογαριασμό εκκαθάρισης (statement).

4. Η χρονική διάρκεια του Πακέτου Συναλλαγών POS είναι έξι (6) μήνες και ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία Πακέτου Συναλλαγών POS είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Με τη λήξη κάθε εξαμήνου η Επιχείρηση οφείλει να προκαταβάλει τις χρεώσεις της επόμενης περιόδου για να ανανεωθεί το Πακέτο Συναλλαγών POS και να παραμένει ενεργή η υπηρεσία. Μετά τη λήξη της δεκαοκτάμηνης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής στο Πακέτο Συναλλαγών POS, η Επιχείρηση δύναται να διακόψει το Πακέτο Συναλλαγών POS τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες κάθε νέου εξαμήνου, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση του. Μετά το πέρας των δεκαπέντε ημερών δεν επιστρέφεται η προκαταβληθείσα αξία του Πακέτου Συναλλαγών POS, ακόμα και εάν δε γίνει χρήση του.

5. Συναλλαγές που εκτελούνται εκτός της εξάμηνης διάρκειας του Πακέτου Συναλλαγών POS καθώς και αυτές που εκτελούνται εντός της διάρκειάς του, καθ’ υπέρβαση της αξίας των Συναλλαγών του Πακέτου Συναλλαγών POS, θα τιμολογούνται με την προμήθεια εκκαθάρισης Συναλλαγών όπως αυτή αποτυπώνεται στην Τιμολόγηση που συμφωνείται εγγράφως με την Επιχείρηση.

6. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλώσει την αξία των συναλλαγών του Πακέτου Συναλλαγών POS εντός της χρονικής διάρκειάς του, έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το Πακέτο Συναλλαγών POS καταβάλλοντας το σχετικό κόστος. Εναλλακτικά, η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα για να αναβαθμίσει το Πακέτο Συναλλαγών POS που έχει ήδη αναλώσει. Σε περίπτωση μη ανάλωσης της αξίας των συναλλαγών του Πακέτου Συναλλαγών POS εντός της χρονικής διάρκειάς του, δεν μεταφέρεται η αξία των μη εκτελεσμένων Συναλλαγών σε επόμενο εξάμηνο.

7. Η πληρωμή του κόστους του Πακέτου Συναλλαγών POS θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση εντολής πληρωμής Worldline. Η προπληρωμή του κόστους κάθε επόμενου εξαμήνου ανανέωσης του Πακέτου Συναλλαγών POS θα γίνεται με τη χρήση της πάγιας εντολής Worldline μέσω της τράπεζας Eurobank A.E., η οποία θα εκτελείται εντός δεκαέξι (16) ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της διάρκειας του Πακέτου Συναλλαγών POS. Η Πάγια εντολή Worldline δύναται να επανεκτελεσθεί σε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής. Η Επιχείρηση οφείλει να μεριμνά για την τήρηση επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον λογαριασμό εκτέλεσης της πάγιας εντολής Worldline. Πληρωμή χωρίς τη χρήση της πάγιας εντολής Worldline ή σε μη εργάσιμες ημέρες θα επιφέρει καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του Πακέτου Συναλλαγών POS.

8. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής διάρκειας ελάχιστης παραμονής στην υπηρεσία Πακέτου Συναλλαγών POS, η πάγια εντολή Worldline θα εξακολουθεί να εκτελείται αυτόματα για κάθε επόμενο εξάμηνο, εκτός εάν η Επιχείρηση ενημερώσει εγγράφως το Ίδρυμα Πληρωμών ότι επιθυμεί να ακυρώσει το συγκεκριμένο κωδικό εμπόρου και ταυτόχρονα έχει επιστρέψει τη συσκευή EFT/POS που της είχε διατεθεί με το συγκεκριμένο Πακέτο Συναλλαγών POS.

 

 

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1. Τα Mέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς το άλλο, που έχουν ήδη καταστεί γνωστές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παρασχέθηκαν κατά την εκπόνηση ή διάρκεια της Σύμβασης ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά, από τα Μέρη, τους υπαλλήλους τους, συμβούλους και εκπροσώπους τους. Ειδικότερα εμπιστευτική θα θεωρείται κάθε πληροφορία που από τη φύση της ή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί εμπιστευτική ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από το Συμβαλλόμενο Μέρος, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά τεχνικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα, πρότυπα, διαδικασίες, προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνικές, μέθοδοι παραγωγής, ανάπτυξης, λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, σχέδια, διαγράμματα, δεδομένα, αρχεία προσώπων ή πραγμάτων, υποδείγματα ή/και οποιαδήποτε άλλα μέσα διάδοσης τέτοιων πληροφοριών και τεχνικών.

Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του Μέρους που τις κατέχει ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε βρίσκονται στην κατοχή του πριν από την ανακοίνωσή τους από το άλλο Μέρος, είτε έχουν δοθεί σε αυτό  ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας είτε έχουν δημιουργηθεί από το Μέρος που τις κατέχει ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου Μέρους, είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του Μέρους στο οποίο ανήκουν. Εμπιστευτική παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο τμήμα της ή τα συστατικά της είναι κοινώς γνωστά.

10.2. Στο βαθμό που παρέχεται στην Επιχείρηση πρόσβαση στην πληροφοριακή υποδομή ή στα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος Πληρωμών, αυτή υποχρεούται (α) να λάβει όλα τα απαιτούμενα και πρόσφορα μέτρα ώστε να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των συστημάτων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, (β) να μη μεταβάλλει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος Πληρωμών χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος Πληρωμών και (γ) να μην προβαίνει η ίδια στην παραγωγή αντιγράφων των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος Πληρωμών.

Η Επιχείρηση  υποχρεούται (α) να εκθέτει εγκαίρως στο Ίδρυμα Πληρωμών τυχόν περιστατικά ή/και κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριών τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψή της, (β) μετά την καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, να παραδώσει στο Ίδρυμα Πληρωμών ή να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα αρχείων και εγγράφων με πληροφορίες που τυχόν έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αρχείων και εγγράφων με προσωπικά δεδομένα πελατών του Ιδρύματος Πληρωμών και γ) να παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών τις κατά την εύλογη κρίση της αναγκαίες σε αυτό πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και να επιτρέπει στο Ίδρυμα Πληρωμών κατόπιν εύλογης προειδοποίησης να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, σε αρχεία, έγγραφα και σε κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση του Ιδρύματος Πληρωμών, προκειμένου να δύναται αυτό να ελέγξει και να διαπιστώσει την τήρηση από το Ίδρυμα Πληρωμών των υποχρεώσεών της βάσει της Σύμβασης.

10.3. Περαιτέρω, η Επιχείρηση δηλώνει και εγγυάται ότι θα εξασφαλίζει την τήρηση των ίδιων υποχρεώσεων και από το  προσωπικό και τους συνεργάτες της.

10.4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα προβλέπονται στον όρο αυτό διατηρούνται και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της Σύμβασης.

 

11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

11.1. Εκτός εάν άλλως ειδικά ορίζεται στη Σύμβαση, τα Μέρη δεν θα φέρουν ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της Σύμβασης για λόγους που δεν μπορούν να ελέγξουν και ευλόγως να προβλέψουν ή να αποφύγουν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως είναι,  ενδεικτικά,  η πυρκαγιά, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι πόλεμοι, οι στάσεις, το εμπάργκο, η διακοπή των μεταφορικών μέσων, οι απεργίες (εκτός του προσωπικού τους), η έλλειψη ενέργειας ή φυσικών πρώτων υλών (γεγονότα ανωτέρας βίας), με την προϋπόθεση όμως ότι το Μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως αμέσως το άλλο Μέρος για την επέλευση του σχετικού γεγονότος ανωτέρας βίας και την πιθανολογούμενη διάρκεια.

11.2. Το Μέρος που επικαλείται γεγονός ανωτέρας βίας οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού και θα αναλάβει, αμέσως μετά την παρέλευση του, τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση σε περίπτωση που η Σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο Μέρος όπως αναφέρεται αμέσως κατωτέρω.

11.3. Ειδικά συμφωνείται ότι, σε  περίπτωση, που δεν πραγματοποιηθεί κάποια χρεωστική ή πιστωτική εγγραφή από ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του Ιδρύματος Πληρωμών ή των συνεργατών παρόχων της για οποιοδήποτε λόγο καθώς και στην περίπτωση αναγκαίας αναβάθμισης του συστήματος αυτού, η/οι καθυστερημένη/ες εγγραφή/ές θα πραγματοποιούνται  από το Ίδρυμα Πληρωμών την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη του γεγονότος της ανωτέρας βίας.

 

12 . ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

12.1. Η Επιχείρηση δύναται να αναρτά στα καταστήματα ή στις ιστοσελίδες της τα διακριτικά γνωρίσματα του Ιδρύματος Πληρωμών μετά από έγκριση του Ιδρύματος Πληρωμών που του δίδεται με γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης που εκάστοτε του υποδεικνύει εγγράφως ή ηλεκτρονικώς το Ίδρυμα Πληρωμών. Η Επιχείρηση, με την έναρξη της συνεργασίας, θα παραλάβει μέσω email ηλεκτρονικό αρχείο με τις προδιαγραφές χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων  τις οποίες οφείλει απαρέγκλιτα να τηρεί. 

12.2. Η Επιχείρηση υποχρεούται α) να χρησιμοποιεί το έντυπο υλικό, με το οποίο την προμηθεύει  στο Ίδρυμα Πληρωμών για τους σκοπούς της Σύμβασης και β) γενικά να προβάλλει δημόσια τη διαδικασία χρήσης των Καρτών για την καταβολή αντιτίμου Συναλλαγών, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος Πληρωμών αναφορικά με το περιεχόμενο τους, το σχήμα και την εμφάνισή τους.

12.3. Στην περίπτωση των Συναλλαγών από απόσταση (ανωτέρω υπό 9.Α.), συμφωνούνται ειδικότερα τα εξής: α) Η δυνατότητα πρόσβασης της Επιχείρησης σε ιστοσελίδες του Ιδρύματος Πληρωμών δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας υπέρ της Επιχείρησης επί του λογισμικού, των διακριτικών γνωρισμάτων και των εν γένει δικαιωμάτων του Ιδρύματος Πληρωμών, που είναι προσβάσιμα μέσω των ιστοσελίδων αυτών, τα οποία δικαιώματα αυτά ανήκουν στο Ίδρυμα Πληρωμών ή και σε τρίτους συνεργάτες αυτού. β) Οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση, παραποίηση στοιχείων των ιστοσελίδων του Ιδρύματος Πληρωμών ή και αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, είτε από την Επιχείρηση, είτε από προστηθέντες ή νομίμους εκπροσώπους αυτής, συνιστά παράνομη, ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά. γ)  Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να εκτυπώνει, να αντιγράφει και να καταβιβάζει (download) ή να αποθηκεύει προσωρινά στοιχεία από τις ιστοσελίδες του Ιδρύματος Πληρωμών αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της Σύμβασης. δ) Η διασύνδεση των ιστοσελίδων της Επιχείρησης και του Ιδρύματος Πληρωμών και η πλαισίωση (framing) των ασφαλών ιστοσελίδων του Ιδρύματος Πληρωμών δεν συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται τη γένεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλομένου.    

12.4. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι έχει αποκτήσει νομίμως, άλλως υποχρεούται να αποκτά νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση, υποχρεούμενη άλλως και σε κάθε περίπτωση, σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του Ιδρύματος Πληρωμών από την αιτία αυτή έναντι όλων.

 

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Επιχείρηση δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της έναντι του Ιδρύματος Πληρωμών, που απορρέουν από την παρούσα σε τρίτους, μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος Πληρωμών. Το Ίδρυμα Πληρωμών δεσμεύεται από την ως άνω εκχώρηση και υποχρεούται να καταβάλει το ποσό στον εκδοχέα μόνο εφόσον η εκχώρηση αναγγελθεί σε αυτή κατά τρόπο σαφή με δικαστικό επιμελητή.

 

14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

14.1. Η Σύμβαση αυτή συμφωνείται αόριστης διάρκειας, ώστε οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε με έγγραφο που απευθύνεται στον αντισυμβαλλόμενο και ισχύει από την περιέλευσή του σε αυτόν, εκτός εάν στο έγγραφο ορίζεται άλλη ημερομηνία. Τυχόν διακοπή παροχής των Υπηρεσιών που περιγράφονται στον όρο 9 της Σύμβασης μετά από έγγραφη δήλωση οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων προς τον αντισυμβαλλόμενό του, δεν συνεπάγεται την καταγγελία της Σύμβασης ούτε των λοιπών υπηρεσιών που δεν διεκόπησαν, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται σε αυτήν.

14.2. Από την κατά τα παραπάνω καταγγελία, η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη:

α) Να παύσει να δέχεται Κάρτες κατ’ εφαρμογή της παρούσας, ώστε συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία της καταγγελίας δεν αναγνωρίζονται από το Ίδρυμα Πληρωμών και ουδεμία γι’ αυτό υποχρέωση συνεπάγονται.

β) Να αποκαθηλώσει από τους χώρους της τα σήματα του Ιδρύματος Πληρωμών και να παύσει να τα χρησιμοποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να επιστρέψει στο Ίδρυμα Πληρωμών οποιοδήποτε υλικό της έχει δοθεί είτε για τη λειτουργία της Σύμβασης αυτής, είτε λόγω αυτής.

14.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης αυτής λόγω παράβασης των διατάξεών της από την Επιχείρηση, το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία στο διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς, που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι - Αθήνα, στο οποίο έχουν πρόσβαση και - εκδότες ή/και αποδέκτες Καρτών. 

14.4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης αυτής, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και δεσμεύονται ότι θα εκκαθαρίσουν όλες τις μεταξύ τους οικονομικές εκκρεμότητες που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, εάν από την εκκαθάριση προκύψει ανεξόφλητη οφειλή της Επιχείρησης προς το Ίδρυμα Πληρωμών, το Ίδρυμα Πληρωμών δικαιούται να χρεώσει το ποσό αυτό στο Λογαριασμό της Επιχείρησης, εξουσιοδοτούμενη προς τούτο από την Επιχείρηση με την παρούσα ανέκκλητα, δεδομένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή αφορά στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων.

 

15. Προσωπικά Δεδομένα

15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι  τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών) και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων των  πελατών τους (κάτοχος Κάρτας/αγοραστής των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Επιχείρησης) καθώς και κάθε άλλου φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

15.2.  Η Επιχείρηση,  σε περίπτωση που παρέχει στο Ίδρυμα Πληρωμών προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, οφείλει να έχει  προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο, ενδεικτικά, και όπου απαιτείται, μέσω παραπομπής στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων /Πολιτική Απορρήτου του Ιδρύματος Πληρωμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, η οποία βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη και επικαιροποιημένη στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Πληρωμών (σήμερα: worldline.com/el-gr/compliancy/privacy.html) και να έχει εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους.  Το Ίδρυμα Πληρωμών δεν έχει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής της Επιχείρησης η οποία υποχρεούται  να αποζημιώσει  το Ίδρυμα Πληρωμών, τους νόμιμους εκπροσώπους, διευθυντές ή προστηθέντες αυτής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν σε σχέση με τη μη τήρηση της υποχρέωσής της αυτής.

15.3. Το/τα φυσικό/α πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν την παρούσα ως φορέας/εις ή εκπρόσωπος/οι  της Επιχείρησης δηλώνει/ουν ότι  (i) έχει/έχουν ενημερωθεί από το Ίδρυμα Πληρωμών εγκαίρως, προσηκόντως και με πληρότητα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/τους, με την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων /Πολιτική Απορρήτου του Ιδρύματος Πληρωμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, που του/τους έχει παραδοθεί και  βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη και επικαιροποιημένη στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Πληρωμών (σήμερα: worldline.com/el-gr/compliancy/privacy.html), (ii) έχει/έχουν κατανοήσει ιδίως τη φύση, το σκοπό, τη διάρκεια, τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του/τους και επίσης τα δικαιώματα που διατηρεί/ούν έναντι του Ιδρύματος Πληρωμών σε σχέση με την ως άνω αναφερόμενη επεξεργασία.