Privacyverklaring

Worldline Group S.A. en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (samen WORLDLINE of wij/ons/onze) zetten zich in om uw recht op privacy te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij ze verzamelen, waarom wij ze gebruiken en hoe lang wij dit doen, met wie wij ze kunnen delen en wat uw rechten zijn.

Als u een van onze klanten, winkeliers of leveranciers bent, bevat onze overeenkomst met u bijkomende informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Als u een consument bent, raden wij u aan om ook de privacyverklaring te lezen van de winkelier met wie u zaken deed om te begrijpen hoe deze uw persoonsgegevens verwerkt.

Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden (bijvoorbeeld ten behoeve van registratie voor evenementen die door derden worden georganiseerd).  Als u een link naar een van die websites van derden volgt, moet u er rekening mee houden dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor hun beleid of verwerking van uw persoonsgegevens.  Controleer dat beleid voordat u persoonsgegevens aan dergelijke websites van derden verstrekt. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om ons privacy beleid toe te lichten en is van toepassing op

 • Wij verzamelen en verwerken alle of enkele van de volgende persoonsgegevens over u:

  • Informatie die u aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een formulier op onze website invult, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land en bedrijf (en/of de sector waarin u werkzaam bent). Wij kunnen ook informatie over uw opleiding en werkervaring verwerken in verband met een vacature bij Worldline waarvoor u in aanmerking wilt komen. U kunt ook uw contactgegevens, adres en bankgegevens aan ons verstrekken om ons in staat te stellen een overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten of betalingen aan u te verrichten in verband met goederen of diensten die u aan ons levert.
  • Correspondentie en andere communicatie. Als u telefonisch, per brief of per e-mail contact met ons opneemt, houden wij die correspondentie of communicatie doorgaans bij.
  • Informatie uit enquêteformulieren en feedback. Wij kunnen u ook vragen om enquêteformulieren in te vullen of om uw feedback te geven. Met de verzamelde informatie gaan wij aan de slag om ons product- en dienstenaanbod te ontwikkelen en te verbeteren. 
  • Website- en communicatiegebruik. Details van uw bezoek aan de websites en informatie die via cookies en andere trackingtechnologieën wordt verzameld, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, browsertaal, toegangstijd, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs, verplaatsingen op de website, adressen van verwijzende websites en andere communicatiegegevens.  Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen de website bekijkt en over andere handelingen die u tijdens uw bezoek aan ons verricht. Daarnaast kunnen wij dergelijke technologieën ook gebruiken om te bepalen of u een e-mail hebt geopend of op een link in een e-mail hebt geklikt.
  • Informatie van derden. Uw informatie kan ook door andere bronnen aan ons verstrekt worden, bijvoorbeeld door onze gelieerde ondernemingen of zakenpartners in verband met zakelijke kansen of door zoekmachines, kredietinformatiebureaus of overheidsinstanties in verband met onze due diligence-processen.
 • In dit hoofdstuk beschrijven wij de doeleinden waarvoor wij de door ons verzamelde en bewaarde persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met onze verplichtingen, met name op grond van de Europese privacywetgeving.

  De rechtsgronden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om uw persoonsgegevens  te verwerken zijn de volgende:

  1. U geeft toestemming
  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat  dit wettelijk verplicht is.
  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.
  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een geldige rechtsgrond hebben. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ons baseren op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, of om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen, of te voldoen aan de wet.

  Rekening houdend met uw eigen belangen en rechten kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij menen dat deze in het gerechtvaardigde belang van ons of anderen zijn.

  Om effectief met u te communiceren en onze activiteiten uit te voeren, waaronder het inwilligen van uw verzoeken:

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om effectief op uw contactverzoek, uw verzoek om registratie voor door ons georganiseerde evenementen of uw verzoek om een afspraak met een van onze experts te reageren, om op uw verzoek om een voorstel of offerte te reageren als u interesse hebt om zaken met ons te doen, of contact met u op te nemen als wij interesse hebben om zaken met u te doen, om op uw sollicitatie te reageren, om anderszins met u of andere interne en externe partijen over u te communiceren of om onze verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten tussen u en ons na te komen.

  Wanneer wij uw informatie voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik vaak op uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming, op een contractuele noodzaak (wat betekent dat wij ons deel van een overeenkomst niet kunnen nakomen zonder daarvoor uw gegevens te gebruiken) of op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij onze gerechtvaardigde zakelijke belangen willen beschermen, maar dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om u toegang te verschaffen tot afgeschermde delen van onze website:

  Wanneer u een formulier hebt ingevuld om een account op onze website aan te maken en  wij uw informatie voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op een contractuele noodzaak (wat betekent dat wij de toegang tot de afgeschermde delen niet kunnen bieden zonder daarvoor uw gegevens te gebruiken) of op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij onze gerechtvaardigde zakelijke belangen willen beschermen, maar dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om u van marketingmateriaal te voorzien:

  Wij voorzien u van e-mailwaarschuwingen, updates, aanbiedingen en uitnodigingen voor onze evenementen wanneer u ervoor gekozen hebt om deze te ontvangen.  Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om onze eigen producten en diensten en die van onze geselecteerde zakenpartners aan u te verkopen. Wanneer dat wettelijk vereist is, vragen wij om uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Wij bieden u een mogelijkheid om u uit te schrijven of af te melden voor verdere elektronische marketingberichten die aan u worden verzonden. U kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven in het hoofdstuk ‘Contact opnemen’.

  Wanneer wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij gerechtvaardigde zakelijke belangen hebben om u op de hoogte te houden van nieuws over onze producten en diensten en dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden:

  Wij analyseren persoonsgegevens zodat wij onze producten en dienstverlening kunnen verder ontwikkelen en verbeteren.

  Wanneer wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij gerechtvaardigde zakelijke belangen hebben om onze producten en diensten te verbeteren en dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om de goede werking van onze websites en relevantie van content te waarborgen:

  Wij verzamelen gebruiksgegevens en statistieken over het gebruik en de effectiviteit van onze websites. Hiervoor personaliseren we uw ervaring tijdens uw verblijf op onze websites en stemmen onze interacties op u af. Wij hebben een aparte cookieverklaring die u meer informatie geeft over hoe wij cookies op onze website gebruiken.

  Daarnaast verzamelen wij ook informatie om ervoor te zorgen dat wij u relevante content aanbieden waarin u interesse heeft en zorgen ervoor dat de content van onze websites op de meest effectieve manier aan u wordt gepresenteerd.  Dit kan betekenen dat wij uw gegevens aan zakenpartners, leveranciers en/of dienstverleners doorgeven.

  Afhankelijk van de soorten cookies die wij plaatsen, variërend van strikt noodzakelijke tot marketingcookies, baseren wij ons op onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking van onze website te waarborgen of op basis van uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

  Wanneer wij uw gegevens gebruiken om u relevante content te bezorgen baseren wij dit doorgaans op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om de content van onze website actueel, bijgewerkt en geschikt voor uw gebruik te houden, wat wij niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om bepaalde activiteiten op te volgen:

  Wij verzamelen informatie over u om vragen en transacties op te volgen, de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen of aan onze wettelijke fraudebestrijdingsverplichtingen te voldoen.

  Wanneer wij uw informatie voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op onze wettelijke plicht (wat betekent dat verschillende wetten ons dwingen om bepaalde gedragingen en activiteiten in de gaten te houden) of op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij gerechtvaardigde zakelijke belangen hebben om frauduleuze transacties in de gaten te houden en dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om u over wijzigingen te informeren:

  Om wijzigingen in onze diensten en producten aan u bekend te maken.

  Wanneer wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij geen wijzigingen aan u kunnen doorgeven zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  Om ons bedrijf te reorganiseren of aan te passen:

  Als wij ons bedrijf of een onderdeel daarvan ooit verkopen of een reorganisatie ondergaan, kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan de betreffende derde (of zijn adviseurs) bekend te maken als onderdeel van een due diligence-proces om een voorgenomen verkoop of reorganisatie te analyseren. Wij moeten uw persoonsgegevens mogelijk ook na de verkoop of reorganisatie aan die gereorganiseerde entiteit of derde doorgeven voor gebruik ten behoeve van dezelfde doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

  Wanneer wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij geen wijzigingen aan u kunnen doorgeven zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

  In verband met contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen:

  Wij kunnen uw persoonsgegevens aan externe derden, zoals dienstverleners, opdrachtnemers, agenten, adviseurs, groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en toezichthoudende autoriteiten, bekendmaken om aan onze contractuele verplichtingen of wettelijke verplichtingen te voldoen of uw belangen te beschermen.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om aan reglementaire eisen te voldoen of, indien van toepassing, met regelgevers te overleggen. Dit kan betekenen dat wij uw persoonsgegevens aan derden, de gerechtelijke dienst en/of regelgevers of wetshandhavingsinstanties bekendmaken in verband met vragen, procedures of onderzoeken door die partijen waar ook ter wereld of wanneer wij daartoe verplicht zijn.  Wanneer dat toegestaan en haalbaar is, richten wij dergelijke verzoek aan u of informeren wij u voordat wij reageren, tenzij dit de voorkoming of opsporing van een misdrijf zou schaden. 

  Wanneer wij uw informatie voor deze doeleinden gebruiken, baseren wij dat gebruik op een contractuele noodzaak (wat betekent dat wij ons deel van een overeenkomst niet kunnen nakomen zonder daarvoor uw gegevens te gebruiken), onze wettelijke verplichtingen (wat betekent dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde wetten na te leven) of onze gerechtvaardigde belangen (wat betekent dat wij gerechtvaardigde zakelijke belangen hebben om conform toepasselijke wetgeving met wetshandhavings- en regelgevende instanties samen te werken en dat niet kunnen zonder uw persoonsgegevens te gebruiken).

 • Ontvangers

  Om uw verzoeken in te willigen, moeten wij uw persoonsgegevens mogelijk binnen onze groep van ondernemingen delen of anderszins doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke dienstverlener die in een andere regio of een ander rechtsgebied dan u is gevestigd. Waar nodig kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, bijvoorbeeld externe evenementenorganisaties of partnerbedrijven die beter in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om de persoonsgegevens alleen te gebruiken of bekend te maken als dat noodzakelijk is om namens ons diensten te verlenen.

  Beveiliging via internet

  Zoals u weet, is de doorgifte van informatie via internet niet volledig veilig. Wij handhaven commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonsgegevens volgens de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving te beschermen.

  Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers en die van onze onderaannemers opgeslagen en volgens onze beleidsregels en normen voor beveiliging ingezien en gebruikt.  Wanneer u van ons een wachtwoord hebt gekregen (of zelf hebt gekozen) dat u toegang tot bepaalde delen van onze websites geeft, hebt u de verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden en alle andere beveiligingsprocedures na te leven waarover wij u informeren.  Wij vragen u om een wachtwoord met niemand te delen.

  Internationale doorgifte van gegevens

  Wanneer wij persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’) doorgeven aan een land buiten de EER (of een land dat NIET geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden zoals de Europese Commissie op grond van artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) heeft vastgesteld), zullen wij specifieke aanvullende maatregelen nemen om de betreffende persoonsgegevens te beschermen. Die doorgifte is gebaseerd op rechtsgronden en mechanismen die zulks rechtvaardigen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere rechtsgronden die volgens toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

  Bepaalde landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie goedgekeurd omdat ze een bescherming bieden die in feite overeenkomt met de gegevensbeschermingswetgeving van de EER. Er zijn daarom geen aanvullende waarborgen nodig om persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden te exporteren (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm voor de volledige lijst).

  Deze internationale doorgifte van gegevens kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan een bestemming buiten het land waar u zich bevindt of daar opgeslagen of ingezien worden door onze medewerkers of leveranciers. Ondanks verschillen in de regionale of nationale wetgeving beschermen wij persoonsgegevens onder alle omstandigheden zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

  Bewaring van gegevens

  Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en lokale wettelijke eisen. Wij bewaren persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de verwerking waarvoor de informatie is verzameld en voor andere toelaatbare, verwante doeleinden. Wij kunnen de informatie die u aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld bewaren zolang dit nodig is om de diensten aan u te verlenen die u via onze website hebt aangevraagd en totdat de termijn is verstreken voor claims die uit die diensten kunnen voortvloeien of om aan wettelijke eisen met betrekking tot het bewaren van die gegevens te voldoen. Als wij uw persoonsgegevens dus voor meer dan één doel gebruiken, bewaren wij ze totdat het doel met de langste termijn verstrijkt. Maar wij gebruiken ze niet meer voor de doeleinden met een kortere termijn zodra die termijn verstrijkt.

  Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, anonimiseren wij ze onomkeerbaar (en kunnen wij de geanonimiseerde informatie verder bewaren en gebruiken) of vernietigen wij de gegevens op een veilige manier.

 • Uw rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden

  U hebt het recht om te beslissen of wij uw persoonsgegevens mogen verwerken voor algemene marketingdoeleinden. Wij zullen u vooraf om toestemming vragen als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden aan derden bekend te maken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde intrekken.

  Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u bij ons hebt gekocht) op basis van onze legitieme belangen. U kunt ons te allen tijde vragen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden te staken.

  Uw andere rechten

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van deze Privacyverklaring, hebt u het recht om van ons te eisen dat wij:

  (a) u meer details verstrekken over het gebruik dat wij van uw gegevens maken;

  (b) u een kopie te verstrekken van uw persoonsgegevens die wij bewaren;

  (c) eventuele onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die wij bewaren bij  werken;

  (d) persoonsgegevens verwijderen waarvoor wij niet langer een rechtsgrond hebben om ze te gebruiken;

  (e) wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, uw toestemming in te trekken zodat we die specifieke verwerking stoppen;

  (f) elke verwerking op grond van de legitieme belangen staken naar aanleiding van uw bezwaar, tenzij onze redenen voor die verwerking zwaarder wegen dan eventuele schade aan uw gegevensbeschermingsrechten;

  (g) beperken hoe wij uw gegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht;.

  (h) u niet onderwerpen aan profilering of geautomatiseerde besluiten die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben; en.

  (i) uw persoonsgegevens overdragen aan een legitieme partij van uw keuze, indien mogelijk in een gemakkelijk bruikbaar formaat.

  Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen gelden voor de uitoefening van deze rechten en dat u ze dus niet in alle situaties kunt uitoefenen. Bovendien kunnen deze rechten van land tot land enigszins verschillen als gevolg van specifieke nationale kenmerken. Zo hebt u in Frankrijk, naast de bovengenoemde rechten, ook het recht om richtlijnen op te stellen over hoe u wilt dat uw persoonsgegevens na uw overlijden worden gebruikt.

  Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, zullen wij uw rechten controleren en u binnen de toepasselijke termijn antwoorden.

  Als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk op de wet heeft plaatsgevonden. In onze communicatie met u zullen wij u de contactgegevens verstrekken waarmee u uw rechten daadwerkelijk kunt uitoefenen. Klik hier voor de lijst en contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten van de EU. Voor het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met de Information Commissioner's Office Hoe u contact met ons kunt opnemen | ICO ).

  Aanvullende land- of regiospecifieke bepalingen

  Wanneer WORLDLINE in de Verenigde Staten onderworpen is aan bepaalde privacyvereisten in de staat Californië, geldt ook het volgende: in overeenstemming met de openbaarmakingsvereisten onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA"), verkoopt Worldline uw persoonlijke gegevens niet en zal dat ook niet doen.

  Bovendien hebt u het recht

  • om ons toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die Worldline over u verzamelt, gebruikt of bekendmaakt;
  • om te verzoeken dat wij persoonsgegevens over u verwijderen;
  • op een niet-discriminerende behandeling bij de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming;
  • in geval van een verzoek van ons om toegang tot uw persoonlijke gegevens, dat deze informatie wordt overgedragen, indien mogelijk, in een gemakkelijk bruikbaar formaat dat u in staat stelt deze informatie ongehinderd aan een andere ontvanger door te geven.
 • Als u een van uw in deze Privacyverklaring genoemde rechten wilt uitoefenen, moet u eerst het daarvoor bestemde webformulier voor verzoeken van betrokkenen invullen. U kunt het hier openen:

  Data Subject Request Form

  Als u andere vragen hebt met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de desbetreffende functionarissen voor gegevensbescherming. Afhankelijk van waar u zich bevindt of welke WORLDLINE-entiteit u betreft, kan de "verantwoordelijke voor de verwerking" van uw persoonsgegevens die door ons krachtens deze Privacykennisgeving worden verwerkt, verschillend zijn. Zie bijlage B hieronder voor een lijst van welke groepsmaatschappijen in welke landen verantwoordelijk zijn voor de gegevens en voor de contactgegevens van de desbetreffende functionaris voor gegevensbescherming.

 • Wij maken op onze websites gebruik van cookies en trackingtechnologieën. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

 • Wij kunnen de inhoud van onze websites en de manier waarop wij cookies gebruiken, aanpassen en bijgevolg onze privacyverklaring en onze cookieverklaring nu en dan wijzigen in de toekomst. Als wij deze privacyverklaring of onze cookieverklaring wijzigen, passen wij hieronder de datum aan waarop deze voor het laatst is gewijzigd. Als deze wijzigingen belangrijk zijn, geven wij dit duidelijk aan op onze website.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 april 2023.

Bijlage A: Rechtvaardigingen voor het gebruik

Het gebruik van persoonsgegevens op grond van de Europese gegevensbeschermingswetgeving moet gerechtvaardigd zijn op basis van een aantal ‘rechtsgronden’ en wij zijn verplicht om de rechtsgronden voor elk gebruik in dit beleid uiteen te zetten. 


De gronden die wij gebruiken om elk gebruik van uw informatie te rechtvaardigen, noteren wij naast het gebruik in het hoofdstuk ‘Gebruik van uw persoonsgegevens’ van deze verklaring.

Dit zijn de voornaamste rechtsgronden die ons gebruik van uw informatie rechtvaardigen:

 • Toestemming: wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw informatie (u hebt een toestemmingsformulier voor dat gebruik ontvangen en kunt uw toestemming intrekken door middel van de optie ‘afmelden’ in de e-mail die u hebt ontvangen of door middel van het contactformulier).
 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer uw informatie nodig is om onze overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren.
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij uw informatie moeten gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Gerechtvaardigde belangen: wanneer wij uw informatie gebruiken om een gerechtvaardigd belang te bereiken en onze redenen voor het gebruik ervan opwegen tegen de aantasting van uw gegevensbeschermingsrechten.
 • Rechtsvorderingen: wanneer uw informatie nodig is om ons te verdedigen, te vervolgen of een vordering tegen u, ons of een derde in te dienen.

Bijlage B

Land

Rechtspersoon die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke

Functionaris voor gegevensbescherming/Contactpersoon voor gegevensbescherming

Alle equensWorldline SE-entiteiten

equensWorldline SE

dataprotection-WLFS@worldline.com

Argentinië

Worldline Argentina SA

dpo-worldline-mts@worldline.com / contato.protecaodedados@worldline.com

Australië

ANZ Worldline Payment Solutions

dataprotection-ms-au@worldline.com

Oostenrijk

 

PAYONE GmbH Austrian branch

privacy@payone.com

Worldline Austria GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian Branchdataprotection.europe@worldline.com

België

Worldline e-Commerce Solutions BV / SRL

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline e-Commerce Solutions Ltd.

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline Financial Solutions NV / SA

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline SA/NV

dpoms@worldline.com

Brazilië

Worldline Brazil Serviços Ltda

contato.protecaodedados@worldline.com

Canada

Bambora Inc

dpo-bambora@worldline.com

Tsjechië

Worldline Czech Republic s.r.o.

dpoms@worldline.com

Dänemark

Bambora Online AS

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Danmark ASdpo-bambora@worldline.com

Estland

Worldline Payment Estonia Oü

dataprotection-WLFS@worldline.com

Frankrijk

Retail International Holding SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Santeos SA

dpo-worldline-france@worldline.com

Similo SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline France SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline MS France SA dpo-worldline-france@worldline.com
Worldline e-commerce Solutions SASdataprotectionbe@worldline.com
Worldline IGSA SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Business Support SASUdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Prepaid Service France SAS dpo-worldline-france@worldline.com
Consoprotec SAS dpo-worldline-france@worldline.com

Duitsland

 

Credit & Collections Service GmbH

datenschutz@creditcs.de

Worldline Healthcare GmbH

dataprotection-whc@worldline.com

Worldline PAYONE Holding GmbH

privacy@payone.com

PAYONE GmbH

privacy@payone.com

Worldline Germany GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Griekenland

Worldline Merchant Acquiring Greece S. A.

dl-dpo.gr@worldline.com
Société Anonyme for the Management & Operation of Networks for Electronic Transactions Cardlinkdpo@cardlink.gr

India

 

Worldline Global Services Pvt. Limited

dpo.wgs@worldline.com

Worldline e-payments India Pvt. limited

dpo.wlindia@worldline.com

Italië

Worldline Merchant Services Italia

dataprotectionofficer.italia@worldline.com

JapanWorldline Japan Limiteddpo.ms.apac@worldline.com

Letland

Worldline Latvia SIA

dataprotection-WLFS@worldline.com

Litouwen

Worldline Lietuva UAB

dataprotection-WLFS@worldline.com

Luxemburg

Worldline Financial Services (Europe) S.A.

dataprotection.europe@worldline.com

Worldline Europe SA

dataprotection.europe@worldline.com

Nederland

equensWorldline NVdataprotection-WLFS@worldline.com

Global Collect Services B.V.

(Worldline Digital Commerce)

dataprotection.epay-ing@worldline.com

Worldline BV

dpoms@worldline.com

SingaporeGlobal Collect Services Asia Pacific Pte Ltddpo.ms.apac@worldline.com

Spanje

Worldline Iberia SA

dles-datospersonalesiberia@worldline.com

Worldline MS Iberia, S.L.Udpoms@worldline.com

Zweden

Bambora AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Device AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Group AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Telesales AB

dpo-bambora@worldline.com

DevCode AB

dpo-bambora@worldline.com

All Bambora entities

dpo-bambora@worldline.com

Worldline Sweden ABdpo.ms.sweden@worldline.com
Zwitserland

Worldline Switzerland Ltd

dataprotection.switzerland@worldline.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Worldine E-Commerce Solutions (UK) Ltd.

Worldine IT Services UK Limited

Worldine Merchant Services UK Limited

Worldine Retail Enterprise (UK) Limited

dpo-rbub@worldline.com

Verenigde Staten

MRL Pay. Inc

dataprotection@worldline.com

Worldline Holdings US. LLC

dataprotection@worldline.com

Worldline US Inc.

dataprotection@worldline.com