Användarvillkor

Du är nu ansluten till Worldlines offentliga webbplats. Informationen och innehållet häri tillhandahålls enligt följande villkor och din åtkomst till denna webbplats och fortsatt användning innebär ett fullständigt godkännande av dessa villkor:

Denna webbplats är avsedd att tillhandahålla information om Worldline S.A., dess närstående företag och dotterbolag, (tillsammans häri kallade Worldline eller ”vi”/”oss”/”vår”), dess organisation, de produkter och tjänster som erbjuds av dess avdelningar och utvecklingen av dess aktier. Denna information utgör dock endast en presentation av Worldlines produkter och tjänster och är inte avtalsmässigt bindande. För att ingå någon form av avtal, kontakta moderbolaget, Worldline S.A., eller ett av dess dotterbolag direkt.

Om inget annat anges äger Worldline innehållet på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, text och bilder som finns här och deras arrangemang. Alla varumärken som används eller hänvisas till på denna webbplats tillhör sina respektive ägare.

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det överför någon rätt, vare sig uttryckligen eller underförstått genom licens eller på annat sätt, till någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annan äganderätt av Worldline eller någon tredje part. Denna webbplats och det innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljud, video, html-kod och knappar, får inte kopieras, reproduceras, modifieras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Worldline. Du får dock ladda ner, visa och skriva ut en kopia av materialet på en enda dator enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar materialet på något sätt och håller alla meddelanden om upphovsrätt, varumärke och annan äganderätt intakta.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är gratis och endast avsedd i informationssyfte och skapar inget affärs- eller tjänsteförhållande mellan dig och Worldline. Länkar på denna webbplats kan leda till tjänster eller webbplatser som inte drivs av Worldline. Ingen förklaring, bedömning eller garanti görs med avseende på sådana andra tjänster eller webbplatser från tredje part och Worldline ansvarar inte för sådana andra webbplatser eller tjänster och deras innehåll. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inget godkännande av denna webbplats eller tjänst. All användning av den information som tillhandahålls på denna webbplats, eller någon webbplats eller tjänst som länkas till via denna webbplats, sker på egen risk.

Även om Worldline gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, kan det hända att denna webbplats innehåller felaktigheter, föråldrad information eller typografiska fel. Av denna anledning lämnar Worldline inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av någon information som finns häri. Därutöver tar Worldline inget ansvar eller skyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på denna webbplats.

Namn, bilder, logotyper och bilder som identifierar Worldlines produkter och tjänster är äganderättsligt skyddade varumärken som tillhör Worldline och/eller dess dotterbolag. Hänvisningar till information, innehåll, varor, produkter, processer eller tjänster som tillhandahålls av tredje part genom handelsnamn, varumärke, tillverkare eller på annat sätt som görs i samband med användningen av denna webbplats utgör eller innebär inte nödvändigtvis stöd, godkännande eller rekommendation därav av Worldline. Vidare kan denna webbplats vara länkad till andra webbplatser, som inte publiceras, kontrolleras eller underhålls av Worldline. Worldline har inte granskat någon eller alla webbplatser som länkats till denna webbplats och Worldline ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller på någon av off-site-sidorna eller några andra webbplatser som är länkade till dessa webbplatser. Worldline tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet. Införandet av någon länk till sådana webbplatser betyder inte att Worldline stöder dessa webbplatser.

Worldline hävdar inte äganderätt till det material som du tillhandahåller via denna webbplats, inklusive men inte begränsat till feedback och förslag, eller inlägg, uppladdningar, inmatningar eller andra inlämningar. Worldline ansvarar inte för innehåll eller åsikter som uttrycks i sådant material som tillhandahålls av dig. Worldline förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, granska innehåll som du har skickat in och att redigera, flytta, radera och/eller vägra att acceptera innehåll som enligt Worldlines bedömning bryter mot dessa användarvillkor eller på annat sätt är oacceptabelt eller olämpligt, oavsett om det är av juridiska eller andra skäl.

Genom att skicka in material på denna webbplats ger du Worldline, och alla som auktoriserats av Worldline, en royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad, global licens att använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, utnyttja, skapa härledda verk från, distribuera och/eller offentligt utföra eller visa sådant material, helt eller delvis, på något sätt eller medium (vare sig nu känt eller senare utvecklat), för alla ändamål som Worldline kan välja.

Din användning av och surfning på denna webbplats sker på egen risk. Varken Worldline eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för direkta, tillfälliga, följdmässiga, indirekta eller straffrättsliga skador som uppstår eller kan uppstå till följd av din åtkomst till någon annan webbplats som den här webbplatsen länkar till. Utan att begränsa det föregående tillhandahålls allt på denna webbplats till dig ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt” utan garanti av något slag, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Worldline kan när som helst göra modifieringar, förbättringar, korrigeringar och/eller ändringar av denna webbplats och dessa villkor.

Worldline kan samla in dataloggar för personer som surfar på Worldlines webbplats, i syfte att förstå den övergripande användningen av funktioner och sidor. För detta ändamål använder Worldline Google Analytics. För att undvika att Google samlar in dina personuppgifter har Worldline konfigurerat verktyget på ett sätt som förhindrar insamling av IP-adresser. Varken Worldline eller Google kan identifiera enskilda personers aktivitet.

Ytterligare personuppgifter kan också samlas in som ett resultat av prenumerationen på nyhetsbrevet eller på Worldlines premiumtjänster. Dessa personuppgifter behandlas av Worldline enbart för att leverera lämplig support och service. Inga av dessa uppgifter kommer att delas med tredje part.

Eftersom uppgiftsskydd och säkerhet är viktigt, befinner sig Worldlines webbplats värd i Europeiska unionen för att garantera en lämplig skyddsnivå för alla uppgifter som samlas in och behandlas. All dataöverföring i Europa och i synnerhet för behoven av applikationssupport ska utformas i enlighet med EU:s modellklausuler för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå.

Du kan ta reda på mer om hur Worldline behandlar dina personuppgifter genom att läsa vår integritetspolicy.

När användare besöker vår webbplats installeras cookies på datorn så att vi kan förbättra våra webbplatsers funktion, till exempel genom att se till att användarna lätt hittar vad de behöver. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa vårt cookiesmeddelande.

I händelse av att någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar, ska den ogenomförbara delen tolkas i enlighet med tillämplig lag så nära som möjligt för att återspegla parternas ursprungliga avsikter och återstoden av bestämmelserna ska förbli i full kraft och effekt.

Worldlines underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteendet mellan någon part som avses häri eller handelspraxis ska ändra någon bestämmelse i dessa villkor.

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag. All talan mot Worldline måste väckas i Frankrike.

Pressmeddelanden

Worldlines pressmeddelanden presenteras på denna webbplats endast i historiskt syfte. Informationen som Worldline tillhandahållit var korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet, med förbehåll för friskrivningsklausulen om framåtblickande uttalanden, som trycktes samtidigt med tillkännagivandet. Investerare bör inte anta att uttalanden som görs i dessa dokument fortsätter att gälla vid en senare tidpunkt. Worldline granskar inte tidigare inlägg för att avgöra om de fortfarande är korrekta, och information som finns i sådana inlägg kan komma att ersättas. Worldline frånsäger sig all skyldighet att uppdatera uttalanden eller pressmeddelanden. Den finansiella information som kan nås via denna sida gäller endast vid den tidpunkt eller de tidpunkter då den skapades. Sådan information kan ha blivit inaktuell. 

Worldline åtar sig inte någon skyldighet, och frånsäger sig all skyldighet, att uppdatera någon av den information som finns tillgänglig via denna sida. Worldlines framtida finansiella resultat är föremål för olika trender, risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i framtidsinriktade uttalanden. De trender, risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Worldlines framtida finansiella resultat diskuteras mer utförligt i Worldlines rapporter som lämnats in till AMF, inklusive Worldlines årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

OM DESSA VILLKOR INTE GODKÄNNS I HELHET MÅSTE ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS OMEDELBART AVBRYTAS.

worldline.com är registrerat och ägs av Worldline S.A., ett franskt aktiebolag (”société anonyme”), vederbörligen organiserat och giltigt enligt fransk lag med säte på Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Frankrike. Företagsnumret vid handelsregistret i Nanterre är 378 901 946.

September 2022