Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Worldline Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş. (“WORLDLINE” veya “Şirket” ) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

WORLDLINE ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, TCKN, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası,
 • İletişim Bilgileriniz: İş adresi, e-posta, cep telefonu,
 • Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri;
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;
 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses, görüşme ve kamera kayıtları,
 • İş, Profesyonel Yaşam Verileriniz; Unvan, meslek
 • Kullanıcı İşlem Verileriniz; www.ikasa.com.tr web sitesi üzerindeki hareketleriniz, IP adresi vb.;

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

WORLDLINE ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Talep, şikâyet takibinin yapılması ve cevaplandırılması,
 • Yazılım taleplerinin alınması,
 • Sosyal medya hedef kitle çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Prodüksiyon tanıtım, reklam, kampanya, videolarının çekimi, paylaşımı ve yayınlanması,
 • "Hello World" dergisi kapsamında dergi gönderimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmetlerimizin iyileştirilmesi için anket çalışmaları
 • Çağrı merkezi üzerinde ÖKC iş emirlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Hizmet içerikleri ile ilgili bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli durumlarda Bankalar ile irtibata geçilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi.
 • Web sitesine üyelik ve sitenin kullanımı,
 • Kullanıcıları genel olarak tanımlamak, kapsamlı demografik bilgi toplamak
 • Kullanıcı /Üye ile temas kurmak
 • Site üzerinden sunulan hizmetin /alış-veriş deneyiminin kişiselleştirilmesi,
 • Şirketin kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
 • Site üzerinden yapılacak satışların takibi, ödemelerin tahsili, site üzerinden yapılacak satışlarda kullanım kolaylığının ve kişiye özel deneyimin sağlanması,
 • Web sitesi üzerindeki hareketleri takip ederek kullanıcı deneyiminin arttırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Veri sahibine özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve veri sahibine iletilmesi,
 • Bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Web sitesi üzerinden satın alınan ürünlerin temini, tedariki ve teslimi,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerin yerine getirilmesi,
 • Gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması,
 • Elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
 • www.ikasa.com.tr ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
 • www.ikasa.com.tr /Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket Veri Sahibi’ne ait Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanunun ve sair ilgili ikinci mevzuatın kişisel verilerin yurtiçinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aktarılabilecektir. Söz konusu üçüncü kişiler; resmi kurum ve kuruluşlar, iş ortakları, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, bankalar, grup şirketleri ve iştirakleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, Şirket hissedarları, kanunen yetkili özel kurumlar ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ve benzeri üçüncü şahıslardır. Kişisel Verileriniz, Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul ve esaslar ile ve açık rızanıza dayanmak suretiyle ikinci maddede belirtilen amaçların ifası için Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve 3. kişilere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, www.ikasa.com.tr internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile İTÜ Ayazağa Kampüsü, Teknokent ARI 3 Binası Kat:8 No: 802 – 804 34469 Maslak Sarıyer İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle dl-tr.info@worldline.com adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir:

 1. Adınız, soyadınız, imzanız
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 5. Talep konusu

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.