Warunki korzystania

Połączono Cię z publiczną witryną Worldline. Informacje i treści zawarte w niniejszym dokumencie podlegają następującemu Regulaminowi:

Niniejsza strona ma na celu dostarczenie informacji na temat Worldline S.A., jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych (zwanych łącznie w niniejszym dokumencie Worldline lub „my”/„nas”/„nasze”), jej organizacji, produktów i usług oferowanych przez jej oddziały oraz wyników akcji. Jednak te informacje stanowią jedynie prezentację produktów i usług Worldline i nie są wiążące umownie. Aby zawrzeć jakąkolwiek formę umowy, prosimy o bezpośredni kontakt ze spółką macierzystą, Worldline S.A. lub jednym z jej podmiotów zależnych.

O ile nie określono inaczej, zawartość tej witryny, w tym między innymi zawarty w niej tekst i obrazy oraz ich układ, jest własnością Worldline. Wszystkie znaki towarowe używane lub wymienione w tej witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Żadne treści zawarte w tej witrynie nie będą interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawa, wyraźne lub dorozumiane, wynikające z licencji lub w inny sposób, dotyczące praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw majątkowych Worldline lub podmiotów trzecich. Ta strona i zawartość dostarczana na niej, w tym, ale nie tylko, tekst, grafika, obrazy, audio, wideo, kod html i przyciski, nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, przekazywane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Worldline, z wyjątkiem sytuacji, gdy – o ile szersze uprawnienia nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa – można pobrać, wyświetlić i wydrukować jedną kopię materiałów na jednym komputerze wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie modyfikuje się materiału w jakikolwiek sposób i zachowuje się nienaruszone wszelkie noty/informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i innych kwestii majątkowych.

Informacje podane na tej stronie są bezpłatne i służą wyłącznie celom informacyjnym i nie tworzą relacji biznesowej ani profesjonalnej między Tobą a Worldline. Łącza na tej stronie mogą prowadzić do usług lub stron nieobsługiwanych przez Worldline. Żadna deklaracja, ocena ani gwarancja nie jest dokonywana w odniesieniu do takich innych usług lub stron podmiotów zewnętrznych i Worldline nie ponosi odpowiedzialności za takie inne strony lub usługi i ich zawartość. Łącze do innej witryny lub usługi nie stanowi poparcia dla niej. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej stronie lub dowolnej stronie lub usłudze, do której prowadzi ta strona, odbywa się na własne ryzyko.

Nazwy, obrazy, logo i obrazy identyfikujące produkty i usługi Worldline są zastrzeżonymi znakami Worldline i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Odniesienia dokonane podczas korzystania z tej witryny do wszelkich informacji dostarczanych przez podmioty trzecie, treści, towarów, produktów, procesów lub usług przez nazwę handlową, znak towarowy, producenta lub w inny sposób, nie muszą stanowić lub sugerować poparcia, zatwierdzenia lub ich zalecenia, lub związku z nimi przez Worldline. Ponadto ta witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie są publikowane, kontrolowane ani utrzymywane przez Worldline. Firma Worldline nie dokonała przeglądu żadnej ze stron, do których prowadzą linki z tej strony, nie ponosi też odpowiedzialności za zawartość tych stron lub jakichkolwiek innych stron, do których prowadzą linki z tych stron. Worldline udostępnia Ci te linki wyłącznie dla Twojej wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron nie oznacza ich poparcia przez Worldline.

Worldline nie rości sobie praw własności do materiałów, które udostępniasz za pośrednictwem tej witryny, w tym między innymi do opinii i sugestii, postów, przesłanych materiałów, danych wejściowych lub innych zgłoszeń. Worldline nie ponosi odpowiedzialności za treści lub poglądy wyrażone w takich dostarczonych przez Ciebie materiałach. Worldline zastrzega sobie prawo w każdej chwili, według własnego uznania, do wyświetlania przesłanych przez Ciebie treści oraz do edycji, przenoszenia, usuwania i/lub odmowy przyjęcia wszelkich treści, które w ocenie Worldline naruszają niniejsze Warunki korzystania lub są w inny sposób niedopuszczalne lub nieodpowiednie, z przyczyn prawnych lub innych.

Korzystasz i przeglądasz tę witrynę na własne ryzyko. Ani Worldline, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku dostępu do, lub korzystania z tej strony lub jakiejkolwiek strony powiązanej z nią. Bez ograniczenia powyższego, wszystko na tej stronie jest dostarczane „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonej lub domniemanej, w tym, ale nie tylko, domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.

Worldline może w dowolnym momencie wprowadzać modyfikacje, ulepszenia, poprawki i/lub zmiany w tej witrynie i niniejszych Warunkach.

Worldline może zbierać dane z dziennika zdarzeń (logi) dotyczące osób przeglądających witrynę Worldline, w celu zrozumienia zbiorczego wykorzystania funkcji i stron. W tym celu Worldline korzysta z Google Analytics. Aby uniknąć gromadzenia Twoich danych osobowych przez Google, Worldline skonfigurował narzędzie w sposób uniemożliwiający gromadzenie adresów IP. Ani Worldline, ani Google nie są w stanie zidentyfikować aktywności poszczególnych osób.

Dodatkowe dane osobowe mogą być również gromadzone w wyniku subskrypcji newsletteru lub Usług Premium Worldline. Te dane osobowe są przetwarzane przez Worldline wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia i obsługi. Żadne z tych danych nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Ponieważ ochrona danych i bezpieczeństwo są ważne, witryna Worldline jest hostowana w Unii Europejskiej w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony wszystkich danych, które są gromadzone i przetwarzane. Wszelkie przekazywanie danych w Europie, a w szczególności na potrzeby obsługi aplikacji, odbywa się zgodnie z wzorcowymi klauzulami UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Worldline przetwarza Twoje dane osobowe, zapoznając się z naszą informacją o ochronie prywatności.

Kiedy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, na komputerze instalowane są pliki cookie, które pozwalają nam ulepszyć sposób działania naszych witryn, na przykład poprzez zapewnienie użytkownikom łatwego znajdowania tego, czego potrzebują. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie.

Jeżeli którakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niewykonalną, będzie ona interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w sposób jak najbardziej zbliżony do pierwotnych intencji stron, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Brak nalegania przez Worldline lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani tryb postępowania między jakąkolwiek stroną, o której mowa w niniejszym dokumencie, ani praktyka handlowa nie będą miały wpływu na modyfikację któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie powództwa przeciwko Worldline muszą zostać wszczęte we Francji.

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe Worldline są prezentowane na tej witrynie wyłącznie w celach historycznych. Informacje podane przez Worldline były dokładne w momencie wydania, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności dotyczącego stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, które zostało wydrukowane jednocześnie z ogłoszeniem. Inwestorzy nie powinni zakładać, że oświadczenia zawarte w tych dokumentach pozostaną w mocy w późniejszym czasie. Worldline nie przegląda poprzednich wpisów w celu ustalenia, czy są one aktualne, a zawarte w nich informacje mogą zostać zastąpione. Worldline zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji oświadczeń lub komunikatów prasowych. Informacje finansowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony, dotyczą wyłącznie określonej daty lub dat ich powstania. Takie informacje mogły stać się nieaktualne. Worldline nie zobowiązuje się i zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji dostępnych na tej stronie. Przyszłe wyniki finansowe Worldline podlegają różnym trendom, zagrożeniom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Tendencje, ryzyko i niepewność, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Worldline są omówione bardziej szczegółowo w raportach Worldline złożonych w AMF, w tym w Raporcie Rocznym Worldline za ostatni rok podatkowy.

JEŚLI NINIEJSZY REGULAMIN NIE ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANY W CAŁOŚCI, NALEŻY NATYCHMIAST ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY.

worldline.com jest zarejestrowana i jest własnością Worldline S.A., francuskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („société anonyme”), należycie zorganizowanej i działającej zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Francja, której numer rejestracyjny w rejestrze handlowym Nanterre to 378 901 946.

Wrzesień 2022 r.